Muut tarkastukset kuin täydentävä tarkastus

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) sisäisen tarkastuksen yksikkö (SITA) perustettiin 1.1.1995. Kuitenkin, yhtä tarkastusta lukuun ottamatta [--1--], SITA:n varsinainen tarkastustoiminta alkoi vasta vuoden 1996 toisella vuosipuoliskolla. Sitä ennen EU-jäsenyydestä MMM:n johtuneet tekemättömät työt veivät työajan, joka alun perin oli tarkoitettu tarkastuksiin [--2--].

Tarkastukset 1.7.1995-31.3.1998

SITA suoritti ja raportoi yhteensä 27 toimeksiantoa ajanjaksolla 1.7.1995-31.3.1998 [--3--]. Niistä 21 oli toimintasuunnitelman mukaisia ja kuusi muulla perusteella tehtyjä. Ennen ns. täydentävää tarkastusta - kappalemäärin tarkastellen - tarkastukset kohdistuivat 73-prosenttisesti muihin asioihin kuin EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmiin. Täydentävän tarkastuksen jälkeen, 31.3.1998 mennessä, SITA:n 16 tarkastuksesta 15 koski EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmiä. Euroopan unionin (EU) komissio oli tehnyt selväksi tulkintansa yhtäläisen suojan periaatteesta: jos jäsenvaltiossa tarkastusresurssit ovat alimitoitetut, se ei oikeuta jättämään EU-varojen käytön, hallinnon ja valvonnan tarkastusta yhtä heikoksi kuin mitä kansallisten varojen tarkastus on.

Tarkastusvaatimuksista käsin MMM:n tarkastusavaruus oli aluksi jäsentymätön - kuten ilmenee toimintasuunnitelmasta 4.8.1995. Vajaa kolme vuotta myöhemmin laadittu SITA:n toimintasuunnitelma (31.03.1998) oli jo strategisempi; ja sitä tarkensivat sektorikohtaiset tarkastussuunnitelmat - esimerkkeinä tarkastussuunnitelmat (30.3.1998; EMOTR-T-maksajayksikkö) ja (28.5.1998; EU-tuet maaseutuelinkeinojen ja kalastuksenrakennekehitykseen).

SITA:aan muodostui käytännössä kaksi jaosta. Yksi tarkasti asioita, jotka liittyivät Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston (EMOTR-T) menoihin ja toinen asioita, jotka liittyivät MMM:n vastuulla oleviin EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin.

Omat kommentit

MMM-tilivirastossa olisi ollut paljon muutakin tarkastamisen arvoista kuin EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmät, joita tarkastivat SITA, EU:n eri toimielimet ja Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) toiminnantarkastus (ks. VTV:n toiminnantarkastukset vuosilta 1995–2000). VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikkö (TL) ei tarkastanut EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmiä, vaikka ne vastasivat sitä, mihin TL oli suuntautunut [--4--].

------

[--1--] Kysymys oli Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston (EMOTR-T) kauden 1994/95 tilien tarkastuksesta, johon siihenkään ei ollut juurikaan käytettävissä aikaa (tarkastuskertomus 29.3.1996).
[--2--] Asiasta kerrotaan toisella sivulla
[--3--] Toimintasuunnitelman mukaiset tarkastukset raportointijärjestyksessä (suluissa vuosi ja kuukausi sekä se, koskiko tarkastus EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmiä vai jotakin muuta (MUU)):
– Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston tilit 94/95 (1996-03; EU)
– Maatilatalouden kehittämisrahaston hallinto ja kirjanpito (1996-11; MUU)
– Määrärahojen käyttökulttuuri maa- ja metsätalousministeriössä (1997-02; MUU)
– Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston tilit 95/96 (1997-03; EU)
– Tukimaksujen maksupisteen kirjanpidon tarkastus (1997-03; MUU)
– Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen tarkastus (1997-06; EU)
– Metsänparannushankkeiden tarkastus (1997-07; EU)
– Tietotekniikan perustarkastus (1997-07; EU)
– Pellonmetsitystuen tarkastus (1997-07; EU)
– Systeemitarkastus; maidon vientituki (1997-09; EU)
– Varastojen inventointi (1997-09; EU)
– LFA-tukijärjestelmän systeemitarkastus Padasjoella (1997-11; EU)
– LFA-tukijärjestelmän systeemitarkastus Janakkalassa (1997-11; EU)
– Systeemitarkastus; naudanlihan vientituki (1997-11; EU)
– Piirit/TE-keskusten maatalousosastot/kunnat (1997-11; EU)
– Systeemitarkastus; ympäristötuki (1997-12; EU)
– Lisätarkastus: Varastojen inventointi (1997-12; EU)
– Systeemitarkastus; kuivatun rehun tuki (1998-01; EU)
– Systeemitarkastus; tullin EMOTR-tukien valvontamenettely (osa 1) (1998-03; EU)
– Organisaatiotarkastus; EELA (1998-03; MUU)
– Varastojen inventointi; SOK:n Oulun varasto (1998-03; EU)
Muut kuin toimintasuunnitelman mukaiset tarkastukset/selvitykset vastaavin selityksin kuin edellä luetellut tarkastukset:
– Arvopapereiden tarkastus (1996-08; MUU)
– Kassojen tarkastus (1996-09; MUU)
– Komission edellyttämä täydentävä tarkastus (1997-03; EU)
– Kolme kansliapäällikön erityistoimeksiantoa (1996-10 .. 1996-12; MUU).
[--4--] EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksen keskeiset kohdeasiat menevät yksiin VUOTI-ohjeessa (1993) mainittujen tilintarkastuksen kohdeasioiden kanssa.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 1.7.-31.12.1995
4.8.1995

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma toimintakausille 1998/99-2002/03
31.3.1998
Tarkastussuunnitelma: EMOTR-T-maksajayksikkön tarkastussuunnitelma
30.4.1998
Tarkastussuunnitelma: EU-tuet maaseutuelinkeinojen rakennekehitykseen
28.5.1998

-------