Sisäisen tarkastuksen ohjeet (MMM)

Työjärjestys

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) sisäisen tarkastuksen yksiköstä (SITA) ja sen tehtävistä määrättiin työjärjestyksessä Valtioneuvostosta annetun lain (78/1922) 9 §:n (1120/1993) mukaisesti. MMM:n työjärjestyksen 17 § pykälää, jossa SITA:sta ja sen tehtävistä määrättiin, tarkistettiin 28.11.1997. Tarkoitus oli ottaa paremmin huomioon velvoittavat normit ja seikat, jotka liittyivät MMM:n toiminnan tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Normeihin luetaan tässä mm. pöytäkirja (luonnos 29.4.1998), jossa SITA sopii tarkastusyhteistyöstä Euroopan Unionin (EU) varainhoidon valvojan (DG XX) kanssa [--1--].

Sisäisen tarkastuksen ohjesäännöt

MMM:n sisäisen tarkastuksen 1.1.1995 voimaan tullut ohjesääntö uudistettiin noin vuoden kuluttua sen antamisesta. Uudistetussa ohjesäännössä sisäisen tarkastuksen ..
– tehtävät johdettiin sisäisen valvonnan tavoitteista, koska niiden edistämisen katsottiin palvelevan parhaiten MMM:n johdon etua [--2--].
– suuntaamista joustavoitettiin, koska kansallisia ja EU:n taloudellisia etuja ei voitu suojata sisäisellä tarkastuksella yhtäläisesti [--3--].
– suorittamisesta tiettyjen tarkastusstandardien mukaan ei mainittu, koska oli epäselvää, mitä tarkastusstandardeja tulisi soveltaa [--4--].

MMM:n sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä muutettu samassa tahdissa kuin sen toimeenpanoa tarkentavia ohjeita. Menettelytavat olivat mutkikkaammat ohjesäännön muuttamisessa kuin SITA:n ohjeiden muuttamisessa. Ohjesääntö pidettiin muuttumattomana niin kauan kuin sen ja sitä tarkentavien SITA:n ohjeiden välille ei tullut ristiriitaa.

Sisäistä tarkastusta koskevat ohjeet

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä tarkentavilla ohjeilla pyrittiin yhdenmukaistamaan tarkastuksia ja kertomaan tärkeimmille sidosryhmille, miten SITA suunnittelee toimintaansa ja toteuttaa tarkastuksia [--5--].

Omat kommentit

Sisäisestä tarkastuksesta vastaavana pyrin räätälöimään sisäisen tarkastuksen ohjesäännön organisaation viraston tai laitoksen erityispiirteiden mukaan [--6--]. Siksi koen vieraaksi mm. sisäisen tarkastuksen malliohjesäännön, joka valmisteltiin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan alaisuudessa [--7--] ja jota arvioin toisella sivulla.

------

[--1--] Työjärjestysmuutoksen yhteydessä MMM otti virallisestikin käyttöön termin "sisäinen valvonta" termin "sisäinen tarkkailu" sijasta. Termin käyttöön ottamisesta Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) [1998] liittyi haasteita, joista kerrotaan toisella sivulla.
[--2--] Alun perin MMM:n sisäisen tarkastuksen tehtävät oli määritelty yhdenmukaisiksi sen kanssa, mitä Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) oli asettanut tilintarkastuksen kohdeasioiksi (ks. 1993). Uusi näkökulma oli yhdenmukainen sen kanssa,
– mitä säädettiin talousarviolain muuttamisesta (217/2000) 24 b § osalta. Lakimuutos ei ollut voimassa, mutta pykälää oli valmisteltu.
– miten The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) määritteli [1992] sisäisen valvonnan vaikuttavuuden ylimmän johdon näkökulmasta.
– miltä pohjalta MMM:n henkilöstöä oli perehdytty sisäiseen valvontaan ja sen tavoitteisiin (ks. toinen sivu ja dokumentti).
[--3--] EU:n taloudellisten etujen suojasta ei voitu tinkiä ja SITA:n resurssit eivät riittäneet antamaan saman tasoista suojaa kansallisille eduille kuin EU:n eduille. Etusijalle oli asetettava EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastaminen. Näin tapahtui - kuten kerrotaan toisella sivulla. Yhtäläisen suojan antaminen kansallisille ja EU:n eduille SITA:n toimenpiteillä riippui käytettävistä olevista määrärahoista, joista esityksen eduskunnalle teki valtiovarainministeriö (VM) MMM:n ehdotuksen pohjalta.
[--4--] Mm. EU:n komission (DG XX) antoi suosituksen siitä, miten EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmiä tarkastetaan (ks. toisen sivun alaviite 4). Samoin EMOTR-T-maksajayksikön sisäisen tarkastuspalvelun eräät tavoitteet saattoivat olla parhaiten saavuttavissa tilintarkastuksen keinoin (ks. Komission asetus (EY) N:o 1663/95, liite, kohta 10)
[--5--] Tarkastusta koskevien ohjeiden lisäksi SITA:lla oli ohjeita tarkastuksia tukevalle toiminnalle - kuten ammattitaidon kehittämiselle ja ylläpidolle, työajan seurannalle ja asiahallinnalle. Niistä kerrotaan toisella sivulla ja eräillä siihen linkitetyillä sivuilla.
[--6--] Ks. toiselta sivulta sisäisen tarkastuksen ohje VTV:lle (8.6.2001) ja Teknologian kehittämiskeskus Tekesille [linkki lisätään myöhemmin].
[--7--] Malliohjesääntö mainitaan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan raportissa toimikaudesta 7.12.2018‒6.12.2021 kohdassa 2.4 (Sisäisen tarkastuksen jaosto).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Kommentit talousarviolain muutosehdotukseen
29.5.1997
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muutosesitys
28.11.1997
Pöytäkirja sisäistä tarkastusta koskevasta yhteistyöstä
Luonnos 29.4.1998

-------

Ohjeet

Sisäisen tarkastuksen
ohjesäännöt

Ohjesääntöä tarkentavat ohjeet