Sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä tarkentavat ohjeet

Vuosi 1995

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) sisäisen tarkastuksen yksikön (SITA) sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä tarkentavien ohjeiden kehittäminen alkoi vasta 1996. Sitä ennen SITA:n aika meni tehtäviin, joiden tuloa SITA:n hoidettavaksi ei osattu ennakoida riittävästi:
– EU-erityisasiat, mm. niihin perehtyminen [--1--], MMM:n EU-valvontatyöryhmä sekä valvonnan ja tarkastuksen jatkokehittäminen
– valtiovarainministeriöltä (VM) tulleet tieto- ja kommentointipyynnöt [--2--]
– useiden uusien tarkastajien rekrytointi SITA:aan ja MMM:n valvontayksiköön ja heidän tehtäviin perehdyttäminen ja ohjaus [--3--].

Vuodet 1996-1997

Jo vuonna 1995 aikana kertyneet kokemukset antoivat aiheen uudistaa sisäisen tarkastuksen ohjesääntö (26.1.1996). Vuoden 1996 kesäkuussa tehty tutustumiskäynti sisäisen tarkastuksen yksikköön MMM:tä vastaavassa ministeriössä Iso-Britanniassa (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF)) vaikutti paljon siihen, miten MMM:n sisäistä tarkastusta kehitettiin. Käynti vahvisti myös käsitystä, että oli oikein eriyttää EU-varoin tuettujen toimenpiteiden valvonta MMM:öön perustettuun valvontayksikköön [vuonna 1995] [--4--].

Vuonna 1996 SITA valmisteli useita sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä tarkentavia ohjeita. Myöhemmin SITA valmisteli muutoksen myös MMM:n työjärjestykseen (28.11.1997) ja tarkisti ohjeitaan. Tärkeimmät tarkentavat ohjeet olivat:

A-osa
Yleinen osa
SITA:n tarkastustehtävän tarkastelu, dokumentointi (ml. raportointi)
B-osa
Tarkastusneuvoksen ohje
Toiminnan strateginen suunnittelu, toimintasuunnitelman laatiminen ja tukitoiminta
C-osa
Tarkastajan ohje
Toimintasuunnitelman toteutus: riskianalyysi, sektori- ja tarkastuskohtainen suunnittelu, työnsuunnittelu ja tarkastuksen lähestymistavat, jälkitarkastus

Omat kommentit

Käynti Iso-Britanniassa (MAFF:ssa) selkeytti tarkastusajatteluani. Siihen saakka ajatteluni oli nojannut pitkälti Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) oppeihin. VTV:hen palattuani uudistin sen tilintarkastusta vuonna 1998 siltä pohjalta, mitä olin oppinut ja kehittänyt SITA:ssa.

SITA:n päällikön tehtävässä korostui hyvien suhteiden merkitys mm. MMM:n talousjohtaja Hannele Laihoseen ja valtiovarainministeriön (VM) hallitusneuvos Vellamo Kivistöön. Molemmat olivat hyvin päteviä työssään. Eräät näkemykseni saivat VM:ssä ymmärrystä [--5--]. Eräät ehdotukset koettiin oikeansuuntaisiksi, mutta liian rohkeiksi [--6--].

------

[--1--] Perehtyminen MMM:n vastuulla olevia EU-varoja koskeviin Euroopan unionin neuvoston ja komission asetuksiin vei aikaa, sillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) niistä ei ollut tarvinnut tietää.
[--2--] VM:n budjettiosasto arvosti SITA:n panosta, kun VM:n laati maaraporttia Maastrictin sopimuksen 209a artiklan toimeenpanosta Suomessa. Asiasta on enemmän toisen sivun alaviitteessä 11.
[--3--] SITA:n ohjesääntönsä perustelumuistion mukaan hyödyntää Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) sisäisten tarkastajien työpanosta. SITA:sta tuli kuitenkin ensisijaisesti TIKE:n tarkastajien työpanoksen välittäjä MMM:n toimintayksiköille, kuten ilmenee muistiosta <# a href="f2i2cT.pdf">15.11.1996.
[--4--] Muissa EU-varoista vastaavissa ministeriöissä (sisäasiainministeriö ja työministeriö) näin ei menetelty. Niissä sisäinen tarkastus muodostui erilaiseksi kuin SITA:ssa.
[--5--] Ymmärrystä mm. muistio asiasta "Virastojen ja laitosten sisäinen valvonta: V. Kivistön osaselvitys II" (# 30.12.1996) ja kommenteille asiasta "Luonnos 29.5.1997 HE:ksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamiseksi" (# 06.06.1997)
[--6--] VM:n vaikutuksesta tulin jäseneksi "Valtioyhteisö hallintopolitiikka" - hankkeen valvontatyöryhmään, joka antoi työryhmämuistion (# VM 1997:15). Näkemykseni erosivat työryhmän näkemyksistä sen verran paljon, että pyysin liittämään työryhmämuistioon mielipiteeni (# 9.6.1997).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Ohjeet

A-osa eli yleinen osa

B-osa eli tarkastusneuvoksen ohje

C-osa eli tarkastajan ohje

-------