Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö

Valtionhallinnon sisäistä tarkastusta koskevat säädökset ja ohjeet

Sisäisen tarkastuksen määritelmää ja oikeudellisia puitteita valtion viraston ja laitoksen sisäisen tarkastuksen järjestämiselle on käsitelty toisella sivulla (Valtionhallintoa koskevat säännökset ja ohjeet sisäisestä tarkastuksesta).

Sisäisen tarkastuksen tarve maa- ja metsätalousministeriössä (MMM)

Sisäisen tarkastuksen tarvetta MMM:ssä on käsitelty toisella sivulla (Sisäisen tarkastuksen kehittämistarve maa- ja metsätalousministeriössä).

Sisäisen tarkastuksen ohjesäännöt

Ensimmäisen ohjesäännön (31.12.1994) valmistelusta vastasi MMM:n talousjohtaja Hannele Laihonen. Ohjesääntö tuli voimaan 1.1.1995.

Toisen ohjesäännön valmistelin itse. Vuoden 1995 aikana MMM:n tarkastus ja valvontatoiminnot uudistettiin. Asiasta on enemmän toisella sivulla. Ohjesääntö tuli voimaan 26.1.1996.

Jo siirryttyäni pois MMM:stä, sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkönä Risto Hänninen esitteli kolmannen ohjesäännön. Se tuli voimaan 9.12.1999.

Omat kommentit

Ohjesäännöissä pyrittiin ottamaan huomioon seuraavia asioita:
– talousarvioasetuksessa säädetyt tehtävät on suoritettava [--1--]
– sisäisen tarkastuksen toiminnan ja tarkastustulosten on oltava ymmärrettäviä myös ulkoisille tarkastajille [--2-]
– on varmistettava sisäiselle tarkastukselle mahdollisuus hyödyntää tietokoneavusteisia tarkastusmenetelmiä [--3-]
– EU-jäsenyydestä aiheutuu uusia valvonta- ja tarkastustehtäviä, mutta on vaihtoehtoja siinä, miten ne hoidetaan [--4--].

------

[--1--] Molempia ohjesääntöjä laadittaessa voimassa olivat samat talousarvioasetuksen (1243/1992) säännökset (9 luku; Sisäinen valvonta).
[--2--] Valtion virastot ja laitokset ovat varainkäytöstään tilivelvollisisia eduskunnalle ja Euroopan unionille, joiden puolesta asiaa arvioi ylin tarkastusviranomainen (SAI). Siksi sisäistä valvontaa ja tarkastusta lähestyttiin myös niiden näkökulmasta. The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) on antanut sisäistä valvontaa koskevia suosituksia, mm. "Guidelines for Internal Control Standards" (suomennos) sekä INTOSAI GOV - suosituksia.
[--3--] Tärkeintä oli varnmistaa, että sisäinen tarkastus saa tietojärjestelmistä oikein poimitut konekieliset tiedot (ks. ohjesäännön (31.12.1994) 4 ยง). Olin perehtynyt tietokoneavusteiseen tarkastukseen aiemmassa tehtävässäni (ks. toinen sivu).
[--4--] Väliraportissa (14.11.1994) arvioin, että Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksessa (ETY 4045/89) tarkoitettuna valvonnan erityisyksikkönä sisäisen tarkastuksen tulisi varautua 200 henkilötyöpäivän työpanoksella ja lisäksi tarkastuspalvelujen hankinnalla ulkopuolisilta tilintarkastajilta.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

MMM:n sisäisen tarkastuksen ohjesääntö
31.12.1994
MMM:n sisäisen tarkastuksen ohjesääntö
26.1.1996 [430/00/96]

-------

MMM:n sisäisen tarkastuksen ohjesääntö
9.12.1999 [4615/02/99]