Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 1993 tilintarkastus [VTV 98/53/94]

Maaseutuhallinnon uudelleen organisoinnin [--1--] jälkeen tilivirastoon kuului maa- ja metsätalousministeriö (MMM), maaseutuelinkeinopiirit, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA) sekä tilintekijöinä 19 metsälautakuntaa. Tiliviraston vuoden 1993 tulot olivat 767,6 miljoonaa markkaa (Mmk) ja menot 8.007,4 Mmk.

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti viljelijöiltä perittyjen viljan markkinoimismaksujen (253,7 Mmk) sisäisen tarkkailun tarkastuksen. Erityiskysymyksinä tarkastettiin MMM:n aloittava tase [--2--] ja MMM:öön tilivirastona kuuluvien yksiköiden maksuliikkeen ja kirjanpidon hoito maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) kautta (ks. tarkastussuunnitelma).

HavainnotKannanotot
– MMM:öön kohdistuvaa sisäistä tarkastusta on vähän ja sitä suorittavien tarkastajien toimintaedellytykset ovat heikot [--3--].
– Viljan markkinoimismaksujen sisäinen tarkkailu on asianmukaista; lisäksi siinä on kehittämismahdollisuuksia (ks. arvio).
– Tasetilien saldojen siirrossa oli puutteita. Ne korjattiin tarkastuksen aikana.
– Päämaksupisteen kirjanpidon hoito on ollut vastaavalla tavalla hajautettua kuin ennen organisaatiomuutosta, jolloin kirjanpitoa todentavista tiedoista ei muodostunut yhtenäistä kokonaisuutta.
– Tositteissa on puutteita. Tase-erittelyjä puuttuu. Talousarvion toteutumalaskelmassa on puutteita.
– Tulostavoitteita on asetettu paljon [--4--] ja myös moniselitteisesti, eikä tavoitteiden saavuttamista ole kuvattu selvästi toimintakertomuksessa.
– MMM:llä on edelleen lukuisia tehtäviä, jotka valtioneuvoston periaatepäätöksen 17.6.1993 [--5--] perusteella eivät kuulu sille vaan maaseutuelinkeinohallinnolle.
Riittävällä varmuudella annetut kannanotot:
– Talousarviota on noudatettu.
– Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Rajoitetulla varmuudella annetut kannanotot:
– Tarkasteluilta osin sisäinen tarkkailu on ollut asianmukaista. Se, mitä kerrotaan TIKE:n tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 1993 sisäisestä tarkastuksesta, koskee myös MMM:öä.
– Kirjanpito on ollut tarkastetuilta osin asianmukaista.
– MMM tulisi kehittää tulosohjaustaan: tunnistaa asioita, joihin vaikuttamista tulisi varmistaa tulostavoitteilla, resursseja uudelleen kohdentamalla ja lainsäädännöllä.
– Tavoiteasettelun puutteet ovat heijastuneet tuloksellisuudesta raportointiin vaikeuksina täyttää talousarvioasetuksen ja Valtiokonttorin toimintakertomusohjeiden vaatimuksia.
– MMM:n tulisi harkita tehtävärakenteensa kehittämistä em. periaatepäätöksen mukaan [--5--].

Tarkastuksen vaikutukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto osoitti MMM:n tilintarkastukseen enemmän huomiota ja resursseja, mutta vasta, kun tiliviraston tilintarkastaja vaihtui (1994).

Omat kommentit

Väliraporteissa oli asioita, jotka olisivat puoltaneet kriittisempiä kannanottoja (myös TIKE:n tilintarkastuksessa), tiiviimpää kertomusta sekä suurempaa tarkastustyöpäiväpanosta [--6--].

Tarkastukseen meni 57,5 työpäivää (suunnitelma 100.0).

------

[--1--] Organisaatiouudistuksessa MMM:öön liitettiin osa maatilahallituksen toiminnoista, maatilahallituksen alaiset maaseutupiirit siirrettiin MMM:n alaisuuteen, niihin on sulautettiin MMM:n alaiset kalastuspiirit ja piirien nimi on muutettiin maaseutuelinkeinopiiriksi. MMM:n tilitoimisto lakkautettiin ja sen tehtävät siirrettiin 1.1.1993 toimintansa aloittaneeseen maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukseen (TIKE).
[--2--] Maatilahallinnon organisaatiouudistuksen yhteydessä yhteensä 3325 tasetilien saldoa oli allokoitava oikein toimintaa jatkaville virastoille ja laitoksille. Tämä koski myös tilivirastoja MMM ja TIKE, joten se tehtiin yhdellä kertaa.
[--3--] Ks. havainnot TIKE:n sisäisestä tarkastuksesta.
[--4--] Esim. maaseutuelinkeinopiirejä koskevia tulostavoitteita oli useita satoja, mikä tosin johtui osaltaan samaa pyrkimystä tarkoittavien tavoitteiden kertautumisesta 16 eri maaseutuelinkeinopiirissä. Lisäksi tulostavoitteeksi oli asetettu sellaistenkin tehtävien suorittamista, jotka oli suoritettava voimassa olevien säännösten mukaan joka tapauksessa.
[--5--] Valtioneuvoston periaatepäätös 17.6.1993 toimenpiteistä keskushallinnon ja aluehallinnon uudistamiseksi
[--6--] Seuraavaksi vuodeksi, samaan kokonaisuuteen, minulle varattiin tarkastukseen 60 työpäivää, kun vuoden 1993 tarkastus oli pystytty tekemään sitäkin vähemmillä työpäivillä. Työpäiviä tarvittu enemmän vuoden 1993 tarkastukseen, mutta muista töistäni johtuen niitä ei ollut käytettävissä. Paineita erityiseen huolellisuuteen työssä lisäsi se, että tarkastuspäälliköt eivät tehneet työtään sillä perinpohjaisuudella ja harkinnalla kuin oli ollut yleensä sääntönä tekemissäni toiminnantarkastuksissa.

Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
22.8.1994
Vuosiyhteenveto
8.7.1994

Väliraportit:
Taseet 1.1.1993
29.9.1993
Tavoiteasettelun perusteet
8.10.1993
Kirjanpito (GL)
29.11.1993
Euroopan metsäkokous
6.5.1994
Tilinpäätös
9.8.1994
Toiminnan tulokset
16.8.1994

***
Tarkastussuunnitelma

-------

Arvio: Viljan markkinoimismaksujen sisäisen tarkkailun tarkastus
16.12.1993