Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen vuoden 1993 tilintarkastus [VTV 103/53/94]

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE) muodostettiin, kun maatilahallitus (MTH) lakkautettiin ja sen toiminnot sijoitettiin uudelleen [--1--]. Tilivirastoon TIKE kuuluu neljä itsenäistä laitosta: (TIKE), Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK), Geodeettinen laitos (GL) ja Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitos (MTTL). Kolme ensiksi mainittua siirtyivät 1.1.1993 tulosohjaukseen ja -budjetointiin ja GL lisäksi nettobudjetointiin. Tiliviraston tulot olivat 45,4 Mmk, menot 86,4 Mmk ja MAKERA:n tulot 364,0 Mmk, menot 442,3 Mmk ja taseen [31.12.1993] loppusumma 8.369,4 Mmk. Tiliviraston rahamääräisesti merkittävin toimintoketju vuonna 1993 oli MAKERA:aan perittävien lainojen korot (339,4 Mmk) ja kuoletukset (705,7 Mmk).

Tarkastuksessa jouduttiin tekemään rajauksia syistä, jotka ilmenevät tarkastussuunnitelmasta ja väliraporteista (mm. MAKERA:n varojen käyttö maaseutuelinkeinopiireissä). Tilivirastoon kuuluvien laitosten sekä MAKERA:n tarkastus olisi ollut tarkoituksenmukaista suorittaa viidessä tarkastuksessa, mihin tarkastukseen alunperin varatut 60 henkilötyöpäivää olivat liian vähän [--2--].

HavainnotKannanotot
– Sisäisen tarkastuksen toimintapuitteissa, organisatorisessa asemassa ja suunnitelmallisuudessa sekä tiliviraston sisäisen valvonnan vastuusuhteissa on puutteita.
Talousarvioasetuksesta on poikettu TIKE:n taloussäännön vahvistamisessa ja delegoitaessa laitoksille tilivirastotehtävistä tiliviraston johdolle kuuluvaa vastuuta sisäisestä valvonnasta.
– MAKERA:lle ei ole asetettu tilintarkastajia, vaikka ne asetetaan yleensä talousarvion ulkopuoliselle rahastolle. Tilintarkastajien asettamisen tarvetta lisää TIKE:n sisäisen tarkastuksen tilanne.
– Maatilahallinnon organisaatiouudistukseen liittyvässä tasetilien saldojen siirrossa oli puutteita. Ne korjattiin tarkastuksen aikana.
– TIKE:ssä ja MAKERA:ssa kirjanpito on hyvin hoidettua, lukuun ottamatta MAKERA:n lainasysteemin dokumentointia [--3--].
– Momentin 30.34.41 määrärahasta oli kohdennettu vuodelle 1993 seuraavalle vuodelle kuuluvaa valtionapua yhteensä 230.937,90 mk.
– Sisäisen tarkkailun puutteet vaikuttivat, että KTTK:lle syntyi 179.402,62 mk saatavia yritykseltä, joka hakeutui konkurssiin.
– TIKE:lle laissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista haittaavat asiakaskunnan rajoittaminen ja se, ettei TIKE ole nettobudjetoitu.
– TIKE:n ja MAKERA:n toimintakertomuksessa on puutteita, eikä GL:n laskentatoimi tuota kaikkia vaadittuja tietoja ohjaavalle ministeriölle.
– Tulostavoitteiden asettaminen GL:n tieteelliselle toiminnalle, sen luonteesta johtuen, on ongelmallista.
Riittävällä varmuudella annetut kannanotot:
– Talousarviota on noudatettu.
– Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Rajoitetulla varmuudella annetut kannanotot:
– Sisäisen tarkastuksen toimintapuitteet, suunnittelu ja organisatorinen asema eivät ole ongelmattomat eivätkä tiliviraston sisäisen valvonnan vastuusuhteet ole selvät.
– MAKERA:lle tulisi asettaa tilintarkastajat kuten talousarvion ulkopuoliselle rahastolle yleensä asetetaan.
– Jotta TIKE täyttäisi tarkoituksensa tuottaa tuottavuus- ja taloudellisuusetuja, suositellaan, että em. etujen saavuttamista haittaavat rajoitukset poistetaan ja TIKE raportoi niistä toimintakertomuksessa ja että TIKE siirtyy nettobudjetointiin.
Talousarvioasetuksen tilivirastokäsitettä ja talousraportoinnin toteuttamista toimintakertomuksessa tulisi selkeyttää, ottaen huomioon, että tilivirasto on puhtaasti tiliorganisatorinen järjestely.
– Tutkimustoiminnan tuloksellisuuden edistämiseen tulostavoitteilla liittyy rajoituksia, jotka puoltavat yleisellä tasolla asetettuja tulostavoitteita ja tutkimuslaitoksen keskittymistä tuloksellisuudesta raportointiin.
– MAKERA:n toimintakertomuksessa olisi tullut selvittää, miten tuotannon ohjaamiseen käytetyillä rahaston varoilla on kehitetty maatilataloutta MAKERA:n tarkoituksen ja siitä annetun lain tavoitteiden mukaisesti.

Tarkastuksen vaikutukset

– Lakiin maatilatalouden kehittämisrahastosta (657/1966) lisättiin 2 b § (voimaan vasta 1.1.1997) [--4--].
– Maa- ja metsätalousministeriöön (MMM) perustettiin sisäinen tarkastus 1995, jolla oli myös MAKERA:n tarkastusoikeus.
– TIKE ei koskaan tullut tilivelvolliseksi tuottavuudestaan ja taloudellisuudestaan, mutta ministeriöt perustivat lisää palvelukeskuksia [--5--].
– GL:n tulostavoitteita alettiin asettaa yleisemmällä tasolla.

Omat kommentit

Tarkastuksen kielteinen vaikutus oli, että Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) alkoi ajaa TIKE-tilivirastoon kuuluneiden virastojen ja laitosten muuttamista itsenäisiksi tilivirastoiksi. En koskaan ymmärtänyt, miksi perustaa niukoin resurssein toimivia tilivirastoja ja haaskata siihen valtion varoja [--6--].

Vuoden 1992 tarkastuspakettini oli jo selvästi ylimitoitettu: TIKE kaikkine laitoksineen, MAKERA, MMM piirihallintoineen ja tilintekijöineen sekä kehittämistehtävät sekä koulutukseen osallistuminen: käytin niihin vuonna 1993 yhteensä 202,5 henkilötyöpäivää [--7--]. Vuotta 1993 koskevat TIKE:n ja MMM:n tilintarkastukset valmistuivat vasta 8.7.1994 ja 22.8.1994, kun tavoite oli toukokuun 1. viikko 1994.

Tarkastukseen meni 65,5 työpäivää (suunnitelma 100.0).

------

[--1--] Ks. Hallituksen esitys Eduskunnalle maaseutuelinkeinohallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (1992 vp - HE 191), jonka perusteella säädettiin mm. laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta (1200/1992).
[--2--] Ks. alkuperäinen talousarvioasetus (1243/1992), 65 §. Toimintakertomus on säädetty tehtäväksi aina tilivirastosta. Tällöin ei aivan ilmeisestikään ole otettu huomioon TIKE:n kaltaista tilivirastoa, joka sisältää useita itsenäisiä laitoksia, joista jokaisesta on säädetty erikseen ja joiden toiminta ja tulostavoitteet myös poikkeavat toisistaan.
[--3--] Dokumenttien puuttuessa tarkastuksen työsuunnitelmaan kuulunut MAKERA:n lainasysteemin (yleinen lainasysteemi eli YLS) sisäisen tarkkailun tarkastus jouduttiin seuraavalle vuodelle.
[--4--] Ks. laki 1046/1996 ja sen perustelut (HE 162/1996 vp).
[--5--] Valtioneuvostoa varten, sisäasiainhallintoa varten ja oikeushallintoa varten ja puolustushallintoa varten luotiin vastaavia palvelukeskuksia (2005-2007) - siis yli 10 vuotta TIKE:n perustamisen jälkeen. Ne yhdistettiin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseksi valtioneuvoston asetuksella Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (229/2009).
[--6--] TE-keskusuudistuksen yhteydessä tehty tilivirastouudistus oli fiasko; siitä enemmän toisella sivulla.
[--7--] Tarkastamieni tilivirastojen tileissä oli valtion tuloja 1,4 miljardin markan (MrdMk) ja menoja 9,1 MrdMk edestä. VTV:ssä vuoden 2008 tilintarkastuskierroksella samat toiminnot sisältävien virastojen tarkastukseen osoitettiin yhteensä ainakin 600 työpäivää.

Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus (GL)
11.5.1994
Tilintarkastuskertomus (TIKE)
8.7.1994
Vuosiyhteenveto
8.7.1994

Väliraportit:
Tavoiteasettelun perusteet
21.9.1993
Taseet 1.1.1993
29.9.1993
Tavoiteasettelun perusteet (GL)
8.10.1993
Kirjanpito (GL)
20.10.1993
Sisäinen valvonta
31.4.1994
Tilinpäätös
29.6.1994
Toiminnan tulokset
30.6.1994

***
Tarkastussuunnitelma

-------