Maanmittauslaitoksen vuoden 1993 tilintarkastus [VTV 100/53/94]

Maanmittauslaitos (MML) huolehtii kiinteistöjärjestelmän ylläpidosta ja yleisistä kartastotehtävistä sekä välittää kiinteistöjä ja maastoa koskevia tietoja tarvitsijoille. Vuonna 1993 MML käsitti maanmittaushallituksen (MMH), 11 kartasto- ja tietopalvelutoimistoa (KTT) ja 36 maanmittaustoimistoa (MMT). Vuoden 1993 alussa tilivirasto (MMH) on toiminut yksimaksupisteisenä. MML:n tulot olivat 166,7 miljoonaa markkaa (Mmk), toimintamenot 394,4 Mmk ja MML:n maksamat valtionavustukset 23,9 Mmk.

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti maksullinen palvelutoiminnan tarkastuksen (181,1 Mmk) sekä tarkastuskäynnit Hämeenlinnan (45,9 Mmk), Turun (73,0 Mmk) ja Kouvolan (36,5 Mmk) KTT:hin [--1--] (ks.tarkastussuunnitelma).

HavainnotKannanotot
– Sisäisen tarkastuksen toiminta on ollut asianmukaista.
– Maksullisen toiminnan järjestelyissä ei huomautettavaa.
– Kohteissa, joihin tarkastuskäynti tehtiin, kirjanpito oli hyvin hoidettua.
– Tilinpäätöksessä tileistäpoistot olivat luku- ja rahamääräisesti huomattavan suuret (1.127 kpl; 2,6 Mmk) [--2--], eikä kaikista saatavista tiedetty niiden ikää [mm. luottotappiokirjauksia varten].
– Vastoin valtiokonttorin antamia ohjeita, tulorästit olivat tekemättä eräistä bruttobudjetoiduista saatavista.
– Toimintakertomuksen puutteeet koskivat mm. ulkoisen ohjauksen näkökulmaa ja tietoja eräiden tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksellisuudesta.
Riittävällä varmuudella annetut kannanotot:
– Talousarviota on noudatettu.
– Tilinpäätöslaskelmat ovat asianmukaiset paitsi, että eräistä tilisaatavista olisi tullut tehdä tulorästit. Huomiota kiinnitetään myös tileistäpoistojen määrään ja tilinpäätöksen valmistumisen viiveeseen.
Rajoitetulla varmuudella annetut kannanotot:
– Sisäisessä valvonnassa on vähäisiä puutteita.
– Tulostavoitteita tulee kehittää jatkuvasti, jotta MML vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja MML:n tietovarallisuuden mahdollisuudet hyödynnetään.
– Toimintakertomuksessa tulee raportoida kaikkien tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Tarkastuksen vaikutukset

Tarkastuksen vaikutuksista ei ole tietoa.

Omat kommentit

Tarkastuskohteessa kokeilin väliraporointitapaa. Tuotin melko yksityiskohtaisia kuvauksia kohdeasioista, niin että erityisesti taloushallinnolla ja tarkastuksen ohjaajalla olisi tietojen pohjalta hyvät edellytykset arvioida asioiden tilaa [--3--].

Tarkastukseen meni 58 työpäivää (suunnitelma 60,0).

------

[--1--] Markkamäärät edustavat vuonna 1992 kirjattujen tulojen ja menojen yhteismääriä.
[--2--] Tileistäpoistot koskivat maksamattomia saatavia. Vuoden 1993 tilinpäätöksessä ne olivat 23-kertaiset vuoteen 1992 verrattuna. Tileistäpoistot kirjattiin momentin 28.81.97 (Tileistäpoistot) määrärahan käytöksi; ne olivat koko määrärahan käytöstä 9,3 %. Myöhemmin tuli voimaan, että maksamattomat saatavat tulee kirjata menoksi viraston ja laitoksen omasta toimintamenomäärärahasta.
[--3--] Raporttituotanto kuvaa hyvin myös VUOTI-ohjeen ohjausvaikutusta. Ohje ei antanut kovinkaan selviä suuntaviivoja sille, mitä tarkastaa, mitä tavoitellen ja miten menetellen.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
7.5.1993
Vuosiyhteenveto
27.4.1992

[Väliraportit]

Maksullinen palvelutoiminta
30.12.1993

Hämeenlinnan KTT:n kirjanpito
20.1.1994

Turun KTT:n kirjanpito
3.2.1994

Kouvolan KTT:n kirjanpito
28.2.1994

Toiminnan tulokset
28.4.1994

***
Tarkastussuunnitelma

-------