Maatilahallituksen vuoden 1992 tilintarkastus [VTV 86/53/93]

Maatilahallitus (MTH) huolehtii maatilatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen kehittämisestä ja niiden sopeuttamisesta yhteiskunnan kehitykseen. Tilivirastoon kuuluvat MTH (päämaksupiste), maaseutupiirit, eräät laitokset sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA). Tiliviraston tuloiksi vuodelle 1992 budjetoitiin 1.716,3 miljoonaa markkaa (Mmk) ja menoiksi 9.665,9 Mmk. Menojen osalta pätee, mitä kerrotaan alaviitteessä 2 koskien MTH:n vuoden 1991 tilintarkastusta.
MAKERA:n käytettävissä olevat varat vuonna 1992 olivat 1095 Mmk, joista uusia lainoja oli tarkoitus myöntää 778,0 Mmk ja käyttää 200,0 Mmk maataloustuotannon tasapainottamiseen.

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti sisäisen tarkastuksen toiminnan arvioinnin ja peltoalan perusteella maksettavan tulotuen sisäisen tarkkailun (827,0 Mmk) tarkastuksen. Lisäksi tarkastettavaksi tuli MAKERA [--1--].

HavainnotKannanotot
– Sisäisen tarkastuksen toimintaedellytykset ovat puutteelliset, eikä tiliviraston koosta ja sisäisen tarkkailun tilasta (ks. mm. arvio) johtuen niiden korjaamiselle ole vaihtoehtoa [--2--].
– Tositeaineisto on puutteellista, epärelevanttia, epärationaalisesti järjestettyä, tarpeettomasti hajautettua ja muutoinkin hyvää kirjanpitotapaa vastaamatonta siinä määrin, että se haittaa tarkastusta.
– Sisäisen laskentatoimen tilipuitteissa on kehitettävää.
– MAKERA:n kirjanpidossa ja tilipuitteissa oli puutteita [--3--], eikä rahaston varojen käyttö tuotannon ohjaamiseen ollut kiistattomasti rahastosta annetun lain mukaista [--4--].
– Tavoiteasettelua koskevat asiat, joista on kannanotto tilintarkastuskertomuksessa, ilmenevät 9.11.1992 päivätystä väliraportista. Lopullisessa väliraportissa otettiin huomioon MTH:sta, maa- ja metsätalousministeriöstä (MMM) ja valtiovarainministeriöstä saadut kommentit.
Riittävällä varmuudella annetut kannanotot:
– Talousarviota on noudatettu.
– Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Rajoitetulla varmuudella annetut kannanotot:
– Useat tarkastushavainnot puoltavat peltoalatukien myöntämisen, maksatuksen, kirjanpidon ja valvonnan vaiheiden ja työnjaon uudelleen järjestelyä.
– Kyseenalaistamatta MTH:n tilinpäätöksen ja eri kirjanpitojen vähintään tyydyttävää tasoa, kehittämistarpeita on MAKERA:n ja varsinkin MTH:n maksu- ja tukiasioiden kirjanpidossa.
– Maatilahallinnolle tarvitaan vaikuttavuustavoitteita niiden asettamisen ongelmallisuudesta huolimatta. Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteissa tulee ottaa huomioon niiden yleisjärkevyys kohteena olevalle suoritetuotannolle.
– Maatilahallinnon MMM:lle raportoimien tulosten suhteen ei ole huomautettavaa.

Tarkastuksen vaikutukset

Vaikutuksista ei ole tietoa ja niitä on vaikea arvioida, koska MTH lakkautettiin. MTH:n toimintoja siirrettiin sekä MMM:öön että perustettuun MMM:n tietopalvelukeskukseen.

Omat kommentit

Muista töistä (erityisesti kehittäminen) johtuen en voinut suorittaa tarkastusta suunnitellussa laajuudessa. MAKERA:n tarkastaminen oli perusteltua, mutta oliko sitä järkevää yhdistää MTH:n tilintarkastukseen? Minulla oli samanaikaisesti meneillään useita tarkastus- ja kehittämistehtävä [--5--].

Tarkastukseen meni 70,5 työpäivää (suunnitelma 81,0).

------

[--1--] MAKERA:lla ei ollut tilintarkastajia. Rahastolla nimettiin tilintarkastajat (yksi JHTT- ja yksi KHT-tilintarkastaja) vasta 1.1.1997; ks. laki MAKERA:sta annetun lain (657/66) muuttamisesta 1046/1996
[--2--] Valmisteilla olleeseen organisaatiouudistukseen liittyen oli syntymässä tilivirasto, jonka sisäiseen tarkastukseen myös esitin kiinnitettäväksi huomiota tulojen ja menojen, valtionapujen suuren määrän ja niiden myöntömenettelyn moniportaisuuden sekä toimintojen moninaisuuden ja organisaation hajanaisuuden takia.
[--3--] Ei taloussääntöä, ei sisäistä kirjanpitoa, tositteet vaikeasti tarkastettavia ja osin selitteiltään puutteellisia ja Debet- ja Kredit-tasapaino ei toteudu tositetasolla.
[--4--] MAKERA:n varoja oli käytetty 200 Mmk tuotannon ohjaamiseen valtioneuvoston 14.5.1992 vahvistaman käyttösuunnitelman mukaisesti. Eduskunta on kirjelmässään (1992 vp - HE 69) edellyttänyt, että MAKERA:n "varoja käytetään rahaston varsinaisen tehtävän mukaisesti siten, että rahastolle turvataan riittävät edellytykset suoriutua maatilatalouden rakennekehityksen edistämisestä".
[--5--] Tarkastusten loppuun saattaminen: MMH 1991 ja MTH 1991; uudet tarkastukset: MMH 1992 ja Karttakeskus, avustaminen Metsähallituksen 1992 tilintarkastuksessa sekä kehittämistehtävät: VUOTI-ohjeen valmistelu ja tietokoneavusteisen tarkastuksen (CAATs) kehittäminen.

Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
7.5.1993
Vuosiyhteenveto
27.4.1992

Väliraportit:
Sisäinen valvonta
9.10.1992
Tavoiteasettelun perusteet
9.11.1992
Maatilatalouden kehittämisrahaston kirjanpito
4.1.1993
MTH:n kirjanpito
6.5.1993
Tilinpäätös
28.5.1993

***
Tarkastussuunnitelma

-------

Arvio: Peltoalan perusteella maksettavan tulotuen sisäisen tarkkailun tarkastus
6.12.1992