Valtion viljavaraston vuositilintarkastus [11/8/87]

Valtion liikelatioksena toimina Valtion viljavarasto (VV) oli tarkastushetkellä maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion laitos, josta oli säädetty lailla lailla (1036/80). Laitoksen tehtäviin kuului [--1--]:
– huolehtiminen maan viljan tarpeen tyydyttämisestä
– viljan varastoinnin edistäminen
– viljan tuotannon alueellinen suuntaaminen tuotantoedellytyksiä vastaavasti eri osiin maata ja
– kotimaisen viljan kysynnän ja menekin lisääminen ja hintojen pysyttäminen vakaana.
– muut sille määrätyt toimialaan liittyvät tehtävät.

HavainnotKannanotot
– VV:n tuloslaskelmasta eivät ilmene hinnanerokorvaukset ja epäsuora vientituki, joilla oli suuri vaikutus VV:n tulokseen [--2--] .
– Hintaporrastus viljan kauppaan tulon säätelyssä on niin jyrkkä, että se johtaa reaalisesti korkeampiin tavoitehintoihin kuin mitä on sovittu maataloustuloneuvotteluissa.
– Elintarvikkeiden välityskauppavälityskauppa [--3--] on tappiollista, mikä ei ole VV:n noudatettavaksi kuuluvien liikeperiaatteiden mukaista.
– VV:lle maksettuja korvauksia varmuusvarastoinnista määrätty varmuusvarastointia koskevien säännösten mukaan [--4--], eikä korvausten yhteys yhteys todellisiin kustannuksiin ollut selvä.
– VV:n tuloslaskelmasta tulee ilmetä hinnanerokorvaukset ja epäsuora vientituki, koska niiden vaikutus VV:n tulokseen on huomattava.
– Vallinneissa olosuhteissa tuntuvasti yli 10 %:n vuotuiseen korkoon johtava kausihintaporrastus on ollut liiallinen. Jyrkkä kausihintaporrastus voi tulla kysymykseen vain poikkeuksellisesti.
– Elintarvikkeiden välityskauppavälityskaupan tulee olla kannattavaa, sitä ei tule subventoida varmuusvarastointikorvauksilla.
– VV:n tulee kehittää varmuusvarastoinnin kustannuslaskentaa niin, että yhteys todellisiin kustannuksiin on kaikilta osin perusteltu. Tietoa tarvitaan myös muihin tarkoituksiin kuin varmuusvarastointikorvausten suuruuden määrittelemiseen.

Tarkastuksen vaikutukset

Tarkastuksen vaikutuksista tiedetään ainakin seuraavaa:
– Kausihintaporrastus muuttui tarkastuksen jälkeen. Kausista 1986/87 eteenpäin muutos oli selvä, mikä ilmenee viereistä taulukosta ilmenee ohran osalta.
– Varmuusvaraston sitoman pääoman korkojen rahoitus muuttui. Korkoja alettiin korvata valtion tulo- ja menoarvion määrärahasta [--5--].
– Hinnanerokorvausten määräämisen perustana olevaa lakia 868/1979 muutettiin (laki 654/1989).

Omat kommentit

Tarkastuksen kohdeasiat olivat jokseenkin erilaisia, mitä yksityisen sektorin yritysten tilintarkastuksessa tarkastetaan ja mitä VV:n tilintarkastajat tarkastivat. Tällöin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tarkastus täydentävät toisiaan. Tarkastuksen kuvaus auttanee ymmärtämään paremmin LinkedIn-sivustolla julkaisemaani artikkelia Suhteellinen etu tarkastuksessa (ladattavissa myös täältä).

Tässä tarkastuksessa seurasin ensimmäisen kerran ajankäyttöäni. Tarkastukseen meni minulta kaikkine vaiheineen, työpapereineen ja raportteineen 51,5 työpäivää.

------

[--1--] VV:n toiminnan rahoittamista varten oli viljavarastorahasto. Jos rahaston varat osoittautuvat riittämättömiksi, VV sai ottaa lainaa valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymillä ehdoilla. VV:llä oli neljä valtioneuvoston määräämää tilintarkastajaa, joista yksi määrättiin valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) esityksestä. VV:n tehtävistä tarkemmin, ks. 1980 vp. n:o 195
[--2--] Käsitteet hinnanerokorvaus ja epäsuora vientituki on selitetty tarkastusmuistion kohdassa 2.3.
[--3--] VV:n harjoittama välityskauppa perustui VV:sta annetun lain säännökseen, jonka mukaan VN voi antaa VV:n tehtäväksi hankkia puolustusvoimille ja muille valtion laitoksille myös muita elintarvikkeita ja maataloustuotteita kuin viljaa ja viljatuotteita.
[--3--] Perustelujensa (HE 195/80) mukaan viljavarastolaissa mainittua varmuusvarastointia (myös varastointikorvauksia) koskevat säännökset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön 24.1.1980 asettaman viljanhuoltotyöryhmän esitykseen. VV:n varastointikorvauslaskelma ei ollut esityksen mukainen.
[--4--] Asiaa selostetaan tarkastusmuistion kohdassa 5.
[--5--] VV:sta säädettiin (HE n:o 170 (s. 699-712) uusi laki (1124/1989). Sen 10 ยง:ssä säädettiin ensimmäisen kerran varmuusvarastoinnin rahoituksesta: varmuusvaraston hankinnasta aiheutuneet korkomenot käyvän korkotason mukaan valtion tulo- ja menoarvioon otettavasta määrärahasta. Ensimmäisen kerran korvaus sisältyi vuoden 1990 valtion tulo- ja menoarvioon (1249/1990).

Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tarkastuskertomus
14.4.1988
Tarkastusmuistio
5.1.1988

-------