Vaalirahoituksen valvontaohje (2009)

Vaalirahoitusvalvonta

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009; vaalirahoituslaki) tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua. Taustatietoa asiasta mm. komiteamietinnössä (oikeusministeriö: 2009:1). Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioitiin riippumattoman asemansa vuoksi parhaaksi tahoksi toteuttamaan vaalirahoituslain 5 ยง:ssä mainitun ilmoitusvelvollisuuden noudattamista [--1--], mihin kuuluu
– tarkistaa, että ilmoitusvelvolliset ovat tehneet ilmoituksen kahdeksan kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta
– julkistaa saapuneet ilmoitukset
– varmistaa, että ilmoitukset täyttävät asetetut vaatimukset - tarvittaessa sakon uhalla
– antaa eduskunnalle vaalikohtainen kertomus ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta ja toiminnastaan sen valvonnassa [--2--].

Ohjeluonnos vaalirahoitusvalvonnasta (2009)

VTV:ssä eräs asetetuista työryhmä valmisteli ohjetta vaalirahoitusvalvonnan sisällöllisistä toimista [--3--]. Toimien kohteena oli vaalirahoitusilmoitusten jättäminen määräajassa ja se, että ilmoitukset ovat muodollisesti oikein. Vaalirahoituslaki ei antanut mahdollisuuksia tarkastaa, ovatko ilmoituksen tiedot oikein ja onko oikea henkilö antanut ne. Rajoitetullakin varmuudella VTV saattoi todeta vain, olivatko ilmoitusvelvolliset antaneet vaalirahailmoituksen ja olivatko ilmoitukset muodollisesti oikein.

Omat kommentit

Hain ohjeen valmistelussa johtoa INTOSAI:n laillisuus- ja asianmukaisuusvalvonnan standardeista [--4--]. Ensimmäisiin eduskuntakertomuksiin (mm. europarlamenttivaalit 2009) tuli paljon tekstiä laatimastani ohjeluonnoksesta (17.3.2009), erityisesti vaalirahoitusvalvontaan liittyvistä epävarmuuksista.

Jälkeenpäin arvioiden VTV olisi voinut arvioida myös toimintaansa vaalirahoitusvalvojana ja raportoida siitä:
– Miten vaalirahoitusvalvontaan liittyvät epävarmuudet on otettu huomioon VTV:n valvontatoimenpiteissä?
– Miten ICT-järjestelmän toimivuutta oli varmistettu?
– Miten VTV:n sisäistä tarkastusta käytetty VTV:n vaalirahoitusvalvonnan asianmukaisuuden varmistamisessa?

------

[--1--] Ilmoitusvelvollisuus koskee vaalirahoitusta, josta on kerrottava valituksi tai varalle valituksi tulleiden osalta eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa, aluevaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Ilmoitusvelvollisia ovat - vaaleista riippuen - valitut tai puolueet tai valitsijamiesyhdistyksen vaaliasiamiehet tai-vara-asiamiehet.
[--2--] VTV julkaisee eduskunnalle annetut kertomukset vaali- ja puoluerahoitusvalvonnasta Internet-sivuillaan. VTV julkaisee myös vastaan ottamansa vaalirahailmoitukset.
[--3--] Kiirettä aiheutti erityisesti se, että toimin samaan aikaan Tiehallinnon ja Tilastokeskuksen päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastuksista piti antaa tilintarkastuskertomukset viimeistään toukokuun ensimmäisen viikon aikana.
[--4--] Raportoinnin osalta pidin parhaana ns. pitkää kaavaa, ks. ISSAI 4100 (Compliance Audit Guidelines - For Audits Performed Separately from the Audit of Financial Statements) kohta 9.1. (Form and Content of Compliance Audit Reports).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Luonnos valvontaohjeeksi
17.3.2009

-------

Sisällöllisen työryhmän asettaminen
4.2.2009
Sisällöllisen työryhmän toimeksianto
1.3.2009

Eduskuntakertomus Europarlamenttivaaleista 2009
4.2.2010