Vuositilintarkastusten taustaa (TATAKE)

Historiaa

Vuonna 1987 Suomessa alkoi hallinnon kehittäminen, jonka tavoitteena oli hallintokulttuurin muuttaminen sekä hallinnon tuottavuuden ja palvelukyvyn parantaminen. Tulosohjaus otettiin käyttöön, valtionosuusjärjestelmiä uudistettiin ja toimintaa siirrettiin liikelaitoksiin talousarviotalouden piiristä [--1--] ja liikelaitoksista yhtiöihin. Samanlaista kehitystä oli meneillään muuallakin länsimaissa [--2--].

Myös Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) haluttiin kehittävän ja tehostavan toimintaansa ja tarkastavan kaikki tilivirastot vuosittain. VTV itse koki ongelmaksi henkilöresurssien vähäisyyden. Kattaakseen valtion tulo- ja menoarvion jokaisen tarkastajan olisi pystyttävä tarkastamaan sekä menoja että tuloja keskimäärin 2,3 miljardin edestä. VTV ei nähnyt mahdolliseksi tinkiä tilintarkastuksen resursseista, eikä valtiovarainministeriö nähnyt tarvetta puoltaa lisäresursseja VTV:lle [--3--].

Ohjeistus

Vuositilintarkastuksen [TATAKE-] ohjetta käsitellään toisella sivulla.

Vuositilintarkastukset

Jo vuonna 1987vuositilintarkastuksia tehtiin 32 kappaletta. Se oli selvästi enemmän kuin pitkiin aikoihin [--4--]. Vuositilintarkastuksia tehtiin uuden ohjeistuksen mukaisina vuoteen 1991 saakka, jolloin vuositilintarkastusyksikkö perustettiin.

Omat kommentit

TATAKE-vuositilintarkastukset olivat ensimmäinen yritys muuttaa VTV:n tilintarkastus yksityisen sektorin tilintarkastuksen mukaiseksi. Hyvänä puolena oli, että VTV alkoi kiinnittää enemmän huomiota sisäiseen valvontaan, johon heikkoutensa takia olikin syytä kiinnittää huomiota

------

[--1--] Laki liikelaitoksista oli annettu jo 1986, ks. hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista 1986 vp. - HE n:o 137: tavoitteena mm. liikelaitosten kilpailukyvyn parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.
[--2--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 347-348. Hallinnon kehittämistavoitteita on kuvattu hallituksen esityksessä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1988 (3.4.1. Hallinnon kehittäminen ja organisaatiomuutokset , s. Y31-Y34).
[--3--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 348-353.
[--4--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 353.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko