Sibelius-Akatemian vuoden 1990 vuositilintarkastus [VTV 90/53/91]

Sibelius-Akatemia (SibAk) on ns. taidekorkeakoulu, jonka tehtävänä on antaa luovan ja esittävän säveltaiteen sekä siihen liittyvien ammattialojen ylintä opetusta, antaa ylintä koulutusta musiikinopetustehtäviin valmistuville sekä edistää eri tavoin säveltaiteen kehitystä. Vuoden 1991 talousarviossa SibAk:n tuloiksi oli budjetoitu noin 2,3 miljoonaa markkaa (Mmk) sekä kulutusmenoiksi 112,5 Mmk.

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti palkkausten (73,8 Mmk) toimintoketjun sisäisen tarkkailun tarkastuksen.

HavainnotKannanotot
– Palkanlaskentajärjestelmän kontrolleissa oli puutteita [--1--] ja järjestelmä oli kuvaamatta.
– Kirjanpito oli sekava. Muistiotositteita oli paljon. Niistä puuttui viittauksia ja selitteitä siitä, mitä oli korjattu. Oli muitakin tositteita, jotka eivät täyttäneet hyvän kirjanpitotavan vaatimuksia [--2--].
– Eräät tase-erittelyt eivät olleet jäljitettävissä tositteisiin. Tulo- ja menorästejä oli tehty aiheettomasti tai jätetty kokonaan tai osittain tekemättä [--3--]. Korkeakoululle myönnettyä valtionavustusta erään konferenssin menoihin oli käytetty tietokonehankintoihin [--4--].
Tulokset raportoitiin yksityisen sektorin mallin mukaisesti, kuitenkin rajoitetulla varmuudella.
– Vakiomuotoinen lausuma: "Tarkastuksessa ei ole tullut esille sellaisia virheitä tai epäkohtia, jotka antavat aiheen tarkastusviraston erityiseen kannanottoon. Eräät tarkastuksessa havaitut vähäiset virheet ja epäkohdat on saatettu erikseen viraston johdon ja vastuuhenkilöiden tietoon".
– Yksityiskohtaisemmin tarkastushavainnoista informoitiin vain tiliviraston johtoa.

Tarkastuksen vaikutukset

Tarkastuksen vaikutuksista ei ole tietoa.

Omat kommentit

Tarkastukseen meni 28,0 työpäivää.

------

[--1--] Puutteet koskivat palkanlaskenta-asiakirjakirjojen sekä henkilöstötiedostomuutosten ja työaikatietojen todentamista.
[--2--] Asetus valtion tulo- ja menoarviosta (424/1988) 6 luku (Kirjanpito): "Meno- ja tulotositteesta on käytävä selville, mistä meno tai tulo on aiheutunut." Valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 14 §:n mukaan valtion kirjanpidossa tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa, joka vastaa kirjanpitolain (655/73) 3 §:ssä mainittua samaa käsitettä (ks. hallituksen esitys (1987 vp. - HE n:o 108).
[--3--] Menorästejä oli tehty mm. seuraavan vuoden menoista sekä menoista, joiden suuruus ei ollut tarkoin tiedossa.
[--4--] Opetusministeriö oli osoittanut määrärahan momentilta 29.98.50 (Eräät avustukset). SibAk oli sitä ennen hankkinut mikrotietokoneen käytössä olevan momentin 29.10.21 (Muut opetus- ja kalustomenot, kaluston hankinta sekä kiinteistöjen käyttö) määrärahalla. SibAk muutti hankinnan (36.400,00 mk) momentin 29.98.50 määrärahasta maksetuksi ja piti tietokoneen itsellään.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
18.4.1991

[Ei muistiota]

-------