Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 1988 vuositilintarkastus [VTV 33/53/90]

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) toimialaan ovat perinteisesti kuuluneet maatalous, metsätalous, kalastus, metsästys ja porotalous. Hallinnonalan monet tilivirastot muodostuivat useista virastoista ja laitoksista [--1--].

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti kalastuslain (286/1982) mukaisten tulojen (15,0 Mmk) ja niistä maksettavien valtionapujen (18,5 Mmk) toimintoketjujen tarkastuksen [--2--]).

HavainnotKannanotot
– MMM ei pystynyt täsmäyttämään kalastuskorttimaksuista saatua tilitystä maksutositteisiin, koska tositteiden määrä oli valtava [--3--].
– Epäselväksi jäi mm., miten kalastusalan järjestöjen avustustamistarve selvitetään ja riittävätkö käytössä olleet menettelyt pysymään selvillä valtionavun ennakoista, käytöstä, saatavista, palautuksista ja yhteydestä pääkirjanpitoon.
– Eräät virkamatkat eivät vastanneet matkamääräyksiä eivätkä matkakorvaukset sopimuksia ja valtiovarainministeriön ohjetta.
– Valtionapuja ei maksettu aina valtion postisiirtotileille, joille ne
tuli maksaa [--4--].
Tulokset raportoitiin yksityisen sektorin mallin mukaisesti, kuitenkin rajoitetulla varmuudella.
– Vakiomuotoinen lausuma: "Tarkastuksessa ei ole tullut esille sellaisia virheitä tai epäkohtia, jotka antavat aiheen tarkastusviraston erityiseen kannanottoon. Eräät tarkastuksessa havaitut vähäiset virheet ja epäkohdat on saatettu erikseen viraston johdon ja vastuuhenkilöiden tietoon".
– Yksityiskohtaisemmin tarkastushavainnoista informoitiin vain tiliviraston johtoa.

Tarkastuksen vaikutukset

Asioita, joista oli huomautettu, korjattiin. Kalastuslain (286/1982) mukaisten tulojen ja niistä maksettavien valtionapujen toimintoketjujen osalta MMM katsoi sisäisen tarkkailun parantamisen vaativan henkilökunnan lisäämistä.

Omat kommentit

Tarkastusta ei voitu ulottaa yhtäläisessä laajuudessa tilivirastoon kuuluviin tiliviraston kaikkiin osiin (mm. Eläinlääkintä- ja elintavikelaitos, kalastuspiirit ja metsälautakunnat).

Tarkastukseen meni 30,5 työpäivää.

------

[--1--] Valtiovarainministeriön päätöksen (794/1988) mukaan vuonna 1988 MMM:n hallinnonalalla oli seitsemän tilivirastoa: maa- ja metsätalousministeriö, Maatilahallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus, Maanmittaushallitus, Maatalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Valtion margariinitehdas ja Valtion viljavarasto. Virastoja, laitoksia ja liikelaitoksia hallinnonalalla oli lähes yhteensä 20. Liikelaitoksia lukuunottamatta pienimmät virastot ja laitokset kuuluivat tilivirastoon MMM.
[--2--] Kysymys oli valtion tulo- ja menoarvion momentin 30.37.41. (kalastuslain mukaiset maksut) määrärahasta suoritettavista tulo-meno-sidonnaisista valtionavuista. Avustukset maksetaan tuloarviotilille 12.30.37. (Kalastuksenhoitomaksut) kertyneist√§ maksuista.
[--3--] Maksujatositteita oli satoja tuhansia. Tosite oli postisiirtokuitista myyjälle jäävä kantaosa, kun ostajalle jäi lupamaksulipuke. Ehdotin täsmäytykseksi, että saapuneet tositteet punnitaan. Sen jälkeen päätellään esimerkiksi sadan tositteen painosta kaikkien saapuneiden punnittujen tositteiden määrä.
[--4--] Valtionavut tuli maksaa Postipankkiin tiettyihin sarjoihin avatuille valtion postisiirtotileille, jotka oli tarkoitettu tuensaajille. Tällöin varat kuuluivat valtiolle siihen saakka, kunnes niitä käytettiin.

Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
25.1.1990

Ei muistiota

-------