Maanmittauslaitoksen vuoden 1988 vuositilintarkastus [VTV 260/53/89]

Maanmittaushallinto huolehtii Suomen kiinteistöjärjestelmästä, yleisistä kartastotöistä sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä. Vuoden 1988 tulo- ja menoarviossa maanmittaushallinnon tuloiksi budjetoitiin 130,0 miljoonaa markkaa (Mmk) ja menoiksi 341,4 Mmk [--1--]. Maanmittaushallitus (MMH) toimi päämaksupisteenä ja 11 maanmittaustoimistoa muina maksupisteinä.

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti palkkausten (228,0 Mmk) toimintoketjun ja kirjanpito- ja maksuliikennejärjestelmän tarkastuksen.

HavainnotKannanotot
– Useiden virkojen kelpoisuusehtoja ei oltu määritelty.
– MMH oli täydentänyt valtiovarainministeriön hyväksymää tiliohjesääntöä omilla ohjeillaan, joiden yhdenmukaisuus edellisiin ei ollut selvä.
– Taloushallinnossa oli ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Laskuista puuttui saapumisleimoja ja vuoden lopulla laskuja maksettiin ennen eräpäivää [--2--]. Irtaimistorekisteristä puuttui sinne kuuluvia laitteita. Maksumääräyksistä puuttui allekirjoituksia. Menoja oli maksettu väärän momentin määrärahasta [--3--]. Työaika- ja suoritesysteemi oli suojaamaton [--4--].
Tulokset raportoitiin yksityisen sektorin mallin mukaisesti, kuitenkin rajoitetulla varmuudella.
– Vakiomuotoinen lausuma: "Tarkastuksessa ei ole tullut esille sellaisia virheitä tai epäkohtia, jotka antavat aiheen tarkastusviraston erityiseen kannanottoon. Eräät tarkastuksessa havaitut vähäiset virheet ja epäkohdat on saatettu erikseen viraston johdon ja vastuuhenkilöiden tietoon".
– Yksityiskohtaisemmin tarkastushavainnoista informoitiin vain tiliviraston johtoa [--5--].

Tarkastuksen vaikutukset

MMH muutti joitakin menettelyjään tarkastuksesta muualla kuin kertomuksessa raportoitujen havaintojen perusteella. Annoin taloushallinnolle sen pyynnöstä kuvaukset toimintoketjuista ja niiden sisäisestä valvonnasta. Se saattoi parantaa ymmärrystä sisäisestä valvonnasta.

Omat kommentit

MMH ei ollut ennestään tuttu, ei ihan yksinkertainen tarkastettava. Laitos ei ollut dokumentoinut toimintaketjuja, joten niiden tarkastus vei ennakoitua enemmän aikaa.

Tarkastukseen meni 30,0 työpäivää.

------

[--1--] MMH:n määrärahat oli budjetoitu luvun 30.60 (Maanmittaushallinto) eri momenteille. Määrärahoihin kuului myös momentin 30.60.41 (Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot; arviomääräraha) valtionavustuksiin tarkoitettu määräraha.
[--2--] Laskujen leimaamattomuuden syyksi paljastui se, että leima oli laskun sijasta kirjekuoressa, jota ei arkistoitu. MMH perusteli laskujen ennenaikaista maksamista menorästin tekemiseen säästyvällä ajalla; ongelman juurisyy ratkesi siirryttäessä kaksivuotisiin toimintamenomäärärahoihin (ks. aiempi tarkastus).
[--3--] Mm. vakituisen virkamiehen palkka maksettiin tilapäisten virkamiesten palkkauksiin tarkoitetusta määrärarahasta.
[--4--] Työaika- ja suoritesysteemiä ei oltu suojattu salasanalla. Siihen olisi ollut aihetta, koska maanmittausmaksut määrätään järjestelmän tietojen pohjalta.
[--5--] Useimmat epäkohdista korjattiin jo tarkastuksen aikana.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
28.9.1989

[Ei muistiota]

-------