Tietoa työ- ja elinkeinoministeriöstä 2008-2015

Historia

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) syntyi 1.1.2008. Valtioneuvostosta annettua lakia muutettiin (laki 970/2007) ja uuteen ministeriöön siirrettiin tehtäviä [--1--] ja henkilöstöä kauppa- ja teollisuusministeriöstä (KTM), työministeriöstä (TM) ja sisäasiainministeriöstä (laki 971/2007). TEM:n tulot, menot ja vastuut olivat hyvin suuret ja toiminnan kirjo oli laaja [--2--].

Tulot ja menot

TEM -tiliviraston tulot, menot ja maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteinen toiminnan tuotot miljoonina euroina (M€) vuosilta 2008-2009 esitetään taulukossa 1. TEM:n henkilömäärä vuonna vuoden 2008 lopussa oli 625 (387).

Tilintarkastukset 2008-2015

TEM:n ja muiden tilivirastojen tilintarkastukseen vuosina 2008-2014 osoitetut henkilötyöpäivistä (htp) on tietoa toisella sivulla. TEM:n tilintarkastukseen osoitettu htp-määrä laski vuodesta 2008 (365 htp) vuoteen 2013 (160 htp) 205 htp:llä. Toimin TEM:n päävastuullisena tilintarkastajana 2008-2012. Aloitin kyllä vuosien 2013 ja 2014 tilintarkastukset, mutta siirryin molempina vuosina kesken vuotta toisiin tehtäviin.

------

[--1--] TEM:iin keskitettiin mm. Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskevat ministeriö- ja keskushallintotason asiat. Mainituista rahastoista oli tuolloin säädetty Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1083/2006.
[--2--] Toiminnan kirjoa kuvaa esimerkiksi se, että talousarviokirjanpidon tilejä oli 144 kappaletta, joista 25 edellisiltä vuosilta siirrettyjen määrärahojen tilejä. Tilit vastaavat valtion talousarvion tuloarvioita ja menomomentteja, joiden päätösosassa rajataan momentin määrärahojen käyttö tiettyihin tarkoituksiin. Mitä enemmän talousarviokirjanpidossa on tilejä, sitä enemmän tehtävää on sen arvioisessa, onko talousarviota noudatettu.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

-------