Suunnitelmat

Tilintarkastuksen toimintayksikön tehtävät

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksikön (TL) johto piti tärkeimpänä tehtävänä tilintarkastuksen suorittamista kaikissa tilivirastoissa [--1--]. Ne tuli raportoida määräajassa [--2--]. TL tarkasti myös valtiontilinpäätöksen [--3--]. TL aloitti laillisuustarkastukset vuonna 2011 ja vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan 2012 [--4--].

Tarkastajalla laskettiin olevan suoritteita tuottavaan toimintaan 170 henkilötyöpäivää (htp) vuodessa, jos hän oli koko vuoden VTV:ssä [--5--]. TL:n johto päätti tarkastajalle osoitettavat tehtävät ja niihin käytettävät htp:t. Tarkastajille saatettiin osoittaa lisäpäiviä tarkastuksiin, joista he vastasivat. Lisäksi tarkastajia tuettiin TL:n palveluilla [--6--]. Alla [taulukossa 1] on tietoa TL:n suunnitelmista ajalta 2008-2015. Taulukon lukuja avataan alaviitteessä [--7--].

Omat kommentit

Alla olevassa taulukossa [3] esitetään TL:n suunnitelma osaltani. Alaviitteessä 2 olevasta taulukosta ilmenee kohteisiin yhteensä osoitettu htp-määrä [--8--]. Esimerkiksi Tiehallinnon tarkastukseen oli osoitettu toisten tilintarkastajan työtä 50 htp vuonna 2008 ja 100 htp vuonna 2009. Htp-määrä pieneni saamissani tehtävissä jatkuvasti (ks. taulukko 2).

------

[--1--] Tilivirastosta käytetään nyttemmin nimitystä kirjanpitoyksikkö.
[--2--] Tavoitteeksi vakiintui, että tilintarkastukset annetaan viimeistään tarkastettavaa tilivuotta seuraavan vuoden toukokuun toisella viikolla.
[--3--] Tilivirastojen tilintarkastukset ja valtion tilinpäätöksen tarkastus tukivat toisiaan [talousarviotalouden osalta]. Keskeinen tarkastettava asia oli tilinpäätöslaskelmien lukujen täsmääminen toisiinsa. Näiden ja muiden TL:n tarkastusten yhteyksiä kuvataan vuositilintarkastusohjeen A-osan kohdassa A1.3.5 (Vuositilintarkastuskokonaisuus) (s. 5-6).
[--4--] Vaalirahoitusvalvonnan ohjeistuksesta kerrotaan toisella sivulla.
[--5--] Työpäiviä vuodessa on normaalisti 250-253. Vuosilomia kertyy valtiolla enemmän kuin yksityisellä sektorilla, enimmillään 45. Työpäiviä menee lisäksi mm. koulutukseen, asiantuntijatoimintaan (mm. työryhmissä) ja viraston yhteiseen toimintaa.
[--6--] Tarkastajia tukivat EVT-tarkastukseen, ACL-tukeen ja lainopilliseen neuvontaan erikoistuneet henkilöt.
[--7--] Oikealla avautuvassa taulukossa (Taulukko 2) on yhdistetty tilivirastokohtaisesti tilintarkastuksen, laillisuustarkastuksen ja järjestelmä-
tarkastuksen perustyöpäivät, siltä osin kuin se on luvut ovat olleet jäljitettävissä.
[--8--] Kehittämistehtävistäni vuosina 2008-2014 on tietoa toisaalla: sivu 1 ja sivu 2 ja sivu 3.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko