Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastukset 2008-2014

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) historiasta ja sen toiminnasta ja taloudesta vuosilta 2008-2015 kerrotaan kootusti toisella sivulla. TEM:n ohjausjärjestelmätarkastuksesta [14.9.2011] annetussa tarkastuskertomuksessa (227/54/2010) on tietoa ministeriöstä ja sen hallinnonalasta pääosin vuosilta 2008-2010.

Alla olevassa taulukossa [--1--] esitetään asiat, joista asioista Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) antoi laillisuushuomautuksen (H) ja joista se asetti TEM:lle ilmoitusvelvollisuuden.

Tarkastusten vaikutukset

Tarkastusten vaikutuksista on vaikea muodostaa kokonaisarviota. TEM toteutti tilintarkastajien väliraporteissa esitettyjä suosituksia mutta jätti reagoimatta eräisiin laillisuushuomautuksiin, joita toistettiin vuodesta toiseen.

Jotakin vaikutusta oli sillä, että TEM:n tilintarkastukset vuosien 2009-2013 painottuivat aiempaa enemmän muihinkin kuin kirjanpidollisiin asioihin - kuten toimintoketjuihin sekä laajempiin kokonaisuuksiin ja kysymyksiin talousarvion noudattamisesta [--2--].

Omat kommentit

Tarkastuksissa tuli esille asioita, joista olisi voitu huomauttaa, mutta joista ei huomautettu [--3--].

------

[--1--] Taulukon 1 selitykset:
– Peruste = säännös, johon laillisuushuomautus tai ilmoitusvelvollisuus perustuu. TL = talousarviolaki ja TA = talousarvioasetus
– Momentti = Valtion talousarvion kohta, jossa esitetään määräraha, sen käyttötarkoitus ja muut ehdot
* 30.32.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan, arviomääräraha)
* 32.20.47 (Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset, arviomääräraha)
* 32.50.43 (Maakunnan kehittämisraha, siirtomääräraha 3v vuoden 2009 talousarviossa)
* 32.50.64 (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013, arviomääräraha)
– H = Laillisuushuomautuksen kohteena oleva asia ja tuhansina euroina (T€) rahamäärä, jota laillisuushuomautus koskee
– I = Ilmoitusvelvollisuuden kohteen oleva asia; jos laillisuushuomautuksen ja ilmoitusvelvollisuuden kohde on sama, merkitä on H+I
– Vuodet: Varainhoitovuodet 2008-2014, joihin tilintarkastukset kohdistuivat
[--2--] Laajempiin kokonaisuuksiin kuuluvat mm. kysymykset, jotka ovat usein periaatteellisia ja/tai laajavaikutteisia sekä toiminnot, jotka ylittivät tilivirastorajat. Esimerkkejä:
– Tekesin lainojen anteeksi antaminen (ks. väliraportti (21.03.2011), kohta 4.6); suositus "Lainasaamisten lainakirjanpidosta poistamista koskevia valvontajärjestelyjä kehitetään niin, että otetaan huomioon valvonnan tehostamista koskevat mahdollisuudet TEM:ssä, Valtiokonttorissa ja siinä virastossa ja laitoksessa, jonka seurantajärjestelmissä on lainaa ja sen saajaa koskevat tiedot."
Viennin jälleenrahoituksen toimintoketju ja tilintekovastuut. Asia tunnistettiin TEM:n vuoden 2012 (riskianalyysissa, kohta 2b, mutta raportoitiin valtion tilinpäätöksen vuosiyhteenvedossa (ks. asiakirja).
– Kysymys siitä, milloin EU:n rakennerahastoista saatava rahoitus tulisi kirjata tuloksi talousarviokirjanpitoon (ks. väliraporttiluonnos (25.11.2013), kohta 4.3
[--3--] Näillä sivuilla olevista väliraporteista eivät ilmene eräät tapaukset, joista mielestäni olisi tullut huomauttaa. VTV:ssä huomauttamatta jättämistä perusteltiin mm. sillä, että asiaa oli jo aiemmin käsitelty VTV:ssä ja päädytty kantaan, jossa päätettiin pysyä - oli se oikein tai ei.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

TEM 2008-2015

-------

TEM:n tilintarkastuskertomus 2008
(15.5.2009)

Tilintarkastukset

2009

2010

2011

2012

2013 & 2014