Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastus 2009

Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja sen taloudellisista tiedoista [myös] vuodelta 2009 kerrotaan toisella sivulla.

Tarkastus

TEM:n vuoden 2009 tilintarkastukseen osallistui päävastuullisen tarkastajan lisäksi neljä muuta tilintarkastajaa, yksi tietojärjestelmätarkastaja ja yksi EVT-tarkastaja. Tarkastajien työtä ohjasi ja valvoi kolme tilintarkastuspäällikköä. Suunnitelman mukainen tarkastajien työpanos oli 295 henkilötyöpäivää (htp) [--1--], [--2--]. Tarkastuksesta valmistui seitsemän väliraporttia, joista laadin kolme (ks. "Asiakirjat").

Kiinnitin jo tässä vaiheessa TEM:n huomiota Finnveran valvontaan. Se oli järjestämättä. TEM:stä ilmoitettiin, että valvonta järjestettäisiin [--3--].

VTV asetti TEM:lle ilmoitusvelvollisuuden vain tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisestä. Samasta asiasta oli ilmoitusvelvollisuus myös vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksessa, jossa ilmoitusvelvollisuuksia oli kahdesta muustakin asiasta [--4--].

Tarkastuksen vaikutukset

VTV antoi kaksi laillisuushuomautusta. Huomautus oikeiden ja riittävien tietoja esittämistä TEM:n toiminnallisesta tehokkuudesta (ml. tuloksellisuuden laskentatoimi) ei johtanut muutoksiin. TEM korjasi asiat, joita toinen huomautus koski (2012 mennessä) [--4--].

Omat kommentit

Ylijohtaja Kimmonen päätti, mitä tarkastuskertomukseen sisällytetään. Hän päätti olla huomauttamatta neljästä asiasta, joita ei voida pitää talousarvion mukaisina. Asiat mainitaan tilintarkastajan vuosiyhteenvedon kohdassa 7 (Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen). Vuosiyhteenvetoon oli otettava sanatarkasti samat laillisuushuomautukset, jotka tulivat tilintarkastuskertomukseen.

TEM oli suuri tilivirasto. Sen tilintarkastuksesta oli puuttunut pidemmän aikavälin näkökulma, mikä nosti tarkastusriskiä [--5--]. Vuoden 2009 tilintarkastushavaintojen perusteella TEM:n sisäinen valvonta ei ollut tasolla, jolla se olisi varmistanut riittävästi talousarvion ja sitä koskevien säännösten noudattamista. TEM:n oma sisäinen tarkastus ei kohdistunut tilintarkastuksen kannalta kovinkaan olennaisiin asioihin.

Käytin tarkastukseen 114,5 htp [--6--].

------

[--1--] Htp-määrä oli jokseenkin sama, joka TEM:n tilintarkastukseen oli alun perin osoitettu, ks. toiselta sivulta taulukko 2 (alaviiteen 7 kohdalla)..
[--2--] Tilanne oli sama muidenkin tilivirastojen kohdalla kuten toisella sivulla kerrotaan. Puutteen merkitys korostui hyvin suurien tilivirastojen [kuten TEM] tilintarkastuksessa.
[--3--] Finnvera Oy oli taloudellisesti merkittävä toimija, jonka taloudellinen toiminta ja siitä johtuvat valtion vastuut jäivät helposti valtion talousarviolukujen varjoon. Vuosikatsauksesta 2009 ilmenee mm., että Finnveran vastuukattoa nostettiin 6200 M€:lla vuonna 2009.
[--4--] Laillisuushuomautukset ja ilmoitusvelvollisuudet vuosien 2008-2014 tilintarkastuskertomuksista esitetään kootusti toisella sivulla olevassa taulukossa 1.
[--5--] Tarkastusriskiä oli tarkoitus hallita pidemmän aikavälin suunnitelmalla. Se oli korvattu tekstillä, joka kirjoitettiin samansisältouml;isenä kaikkiin tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmiin. Teksti esitetään tilintarkastusuunnitelman Osassa A. Siinä viitataan mm. valtiontalouden ja kansantalouden riskianalyysiin (18.6.2009). On vaikea nähdä, miten em. osan A teksti toteuttaa pidemmän aikavälin tarkastussuunnittelun tarkoituksen, joka mainitaan tämän sivun alaviitteessä 2.
[--6--] Olin jo aloittanut Tiehallinnon ja Tilastokeskuksen tilintarkastukset ja käyttänyt niihin useita työpäiviä, kun sainkin tehtäväksi TEM:n tilintarkastuksen. Edellinen tilintarkastaja ei halunnut enää jatkaa TEM:n päävastuullisena tilintarkastajana.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
14.5.2010)

Vuosiyhteenveto
(14.5.2010)

[Väliraportit]

1. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulosohjaus ja budjetointi
(17.11.2009)

2. Tilikausiaikaan kohdistuva tarkastus
(08.04.2010)

3. Tilinpäätöksen tarkastus
(12.5.2010)

***
[Muut asiakirjat]

Tarkastussuunnitelma
(7.9.2009)

-------