Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastus 2010

Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja sen taloudellisista tiedoista [myös] vuodelta 2010 kerrotaan toisella sivulla.

Tarkastus

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksiköltä (TL) puuttui edelleen tietoja monista TEM:n tilintarkastuksen kannalta olennaisista asioista - kuten sisäisen valvonnan tilasta. Asiantilasta johtuva epävarmuus näkyi TEM:n vuoden 2011 tilintarkastuksen riskianalyysissa [--1--] ja tarkastussuunnitelmassa.

TEM:n vuoden 2010 tilintarkastukseen osallistui päävastuullisen tarkastajan lisäksi kaksi muuta tilintarkastajaa, yksi tietojärjestelmätarkastaja ja yksi EVT-tarkastaja [--2--]. Tarkastuksesta valmistui yhdeksän väliraporttia ja yksi muistio [--3--], joista laadin viisi (ks. "Asiakirjat").

VTV antoi laillisuushuomautukset ja ilmoitusvelvollisuuden samoista asioista kuin edellisinä vuosina (ks. taulukko 1 toisella sivulla).

Tarkastuksen vaikutukset

TEM:n edustaja saattoi ilmoittaa aikeista aloittaa korjaavia toimenpiteitä laillisuushuomautusten johdosta, mutta niitä ei toteutettu. Väliraporteissa esitettyjen suositusten toteutustilanne oli parempi. Vuoden 2011 alussa vuoden 2008 (suluissa 2009 ja 2010) väliraporteissa esitetyistä suosituksista oli toteutettu 57 % (31 % ja 41%); kokonaan aloittamatta olevia suosituksia oli 43 % (31 % ja 12 %).

Omat kommentit

TL:n ylijohtaja Kimmonen päätti sisällyttää TEM:n vuoden 2010 tilintarkastuskertomukseen kannanoton laillisuustarkastuksesta "Maakunnan liitot EU-varojen hallinnoijina" (311/52/2010). Ratkaisu oli erikoinen [--5--].

Käytin tarkastukseen noin 115,2 htp. Tarkastuksen rinnalla oli meneillään TEM:n hallinnonalan ohjausjärjestelmätarkastus, johon annoin tietoja. Tarkastuksesta annettiin 14.9.2011 päivätty tarkastuskertomus (227/54/2010).------

[--1--] Riskianalyysista muodostui perusta sille, että TEM:n tarkastettaisiin tilintarkastusohjeen kohdan 3.2.1 mukaisesti eli, että TEM tulisi asianmukaisesti tarkastetuksi kaikilta olennaisilta osiltaan osana usean vuoden ajalle ajoittuvaa tarkastuskokonaisuutta.
[--2--] Tarkastajien työpäivät (htp) suunnattiin kolmen eri suunnitelman mukaan. Suunnitelmat koskivat tilintarkastusta (200 htp), järjestelmätarkastusta (40 htp) ja EVT-tarkastusta (30 htp).
[--3--] Tilintarkastusohjeen kohta (9.2.3 Tarkastusmuistiot): Muistio on asiakirja, josta pyydetään lausunto VTV:n virallisessa kuulemismenettelyssä.
[--4--] Tarkastusmuistiossa mainittuja vastineita käsitellään tilikauden aikaisesta tarkastuksesta laaditun väliraportin kohdassa 4.5 (Siirtomenoihin liittyvien arvonlisäverojen budjetointi). Pidin tilinpäätöksen tarkastuksen väliraportissa (kohta 4.3.4) aiheellisena, että TEM tekee selkoa asiasta, koska se jää muutoin huomaamatta. TEM ei jätti kertomatta asiasta. Vuoden 2011 tilintarkastuksessa laskin, että kikkailu toi TEM:lle noin 137.600 euroa - siis pelkästään yhtenä vuonna.
[--5--] Tarkastus on kesken siihen saakka, kunnes siitä annetaan tarkastuskertomus. Laillisuustarkastuksen havaintoja raportointiin ennen kuin VTV antoi siitä tarkastuskertomuksen. Laillisuustarkastus oli TEM:n vuoden 2010 tilintarkastuksesta erillinen tarkastus. Kannanotto koski kirjanpidollista asiaa, jolla ei ollut vaikutusta valtiontalouteen.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
(11.5.2011)

Vuosiyhteenveto
(11.5.2011)

[Väliraportit]

1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteet vuoden 2009 tilintarkastuskertomuksen ilmoitusvelvollisuuden johdosta
(28.10.2010)

2. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulosohjaus ja budjetointi
(17.12.2010)

3. Tilikauden aikainen tarkastuksesta työ- ja elinkeinoministeriössä
(21.03.2011)

4. Tilinpäätöksen tarkastus
(10.05.2011)

5. Siirtomenoihin liittyvien arvonlisäveromenojen määräyksestä poikkeava budjetointi työ- ja elinkeinoministeriössä
Muistio (03.02.2011)

***
[Muut asiakirjat]

Tarkastussuunnitelma
(19.8.2010)

Riskianalyysi
(20.7.2010)

-------