Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastus 2011

Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja sen taloudellisista tiedoista [myös] vuodelta 2011 kerrotaan toisella sivulla.

Tarkastus

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksiköltä (TL) puuttui edelleen tietoja monista TEM:n tilintarkastuksen kannalta olennaisista asioista [--1--].

TEM:n vuoden 2011 tilintarkastukseen osoitettiin jälleen vähemmän työpäiviä (htp) kuin edellisenä vuonna (ks. toinen sivu, taulukko 2). Tarkastukseen osallistui päävastuullisen tarkastajan lisäksi kaksi tilintarkastajaa, yksi tietojärjestelmätarkastaja ja yksi EVT-tarkastaja [--2--]. Tarkastuksesta valmistui kahdeksan väliraporttia ja yksi muistio [--3--] (ks. "Asiakirjat"), joista laadin neljä (ks. "Asiakirjat").

VTV antoi viisi laillisuushuomautusta ja ilmoitusvelvollisuuden kolmesta asiasta.

Tarkastuksen vaikutukset

Laillisuushuomautukset ja ilmoitusvelvollisuudet (yhteensä kuusi) eivät vaikuttaneet hyvin (ks. taulukko 1 toisella sivulla). Asiat, joita ne koskivat, olivat kolmessa tapauksessa samat kuin edellisinä vuosina.

Omat kommentit

TL:n huomautukset koskivat yleensä kirjanpidollisia virheitä ja tulkinnanvaraisuuksia. TL varoi ottamasta kantaa toimintaan, jossa TEM liikkui ns. harmaalla alueella - kuten siihen, että ..
– TEM sai lisäystä eräisiin määrärahoihin, kun se poikkesi valtiovarainministeriön (VM) budjetointimääräyksestä [--4--].
– TEM tulkitsi julkisista hankinnoista annetun lain (347/2007; hankintalaki) säännöksiä kilpailua rajoittavasti [--5--].
– TEM antoi anteeksi Finnvera Oyj:n 10,7 miljoonan euron (92,8 %) pääomalainasta, kun laina-aikaa oli jäljellä 13,5 vuotta [--6--], [--7--].

TEM:n kirjanpidosta tuli esille jatkuvasti mm. euromääräisesti suuria kirjausvirheitä sekä toimintoketjuja, joiden sisäinen valvonta vaikutti heikolta (mm. toimintoketju, jossa Suomen Vientiluotto Oy nostaa lainaeriä). Lisäksi ilmeni, että TEM:n sisäinen tarkastus ei toimintasuunnitelmastaan poiketen suorittanut Finnvera Oy:n rahoitusvalvontaa.

Käytin tarkastukseen noin 116,1 htp.

------

[--1--] Tarkastussuunnitelman mukaan "Riskianalyysiin sisältyy epävarmuutta, sillä kohteen tuntemus tilintarkastuksen suunnittelun pohjaksi on korkeintaan tyydyttävä. Tarkastukseen osallistuvilla henkilöillä on vähän tai ei ollenkaan kohteen tuntemusta ja - muiden tarkastustehtävien takia - he voivat osallistua TEM:n tilinpäätöksen tarkastukseen vain rajoitetusti."
[--2--] Tarkastajien työpäivät (htp) suunnattiin kolmen eri suunnitelman mukaan. Suunnitelmat koskivat tilintarkastusta (190 htp), EVT-tarkastusta (30 htp) ja järjestelmätarkastusta (htp-määrä tuntematon).
[--3--] Tilintarkastusohjeen kohta (9.2.3 Tarkastusmuistiot): Muistio on asiakirja, josta pyydetään lausunto VTV:n virallisessa kuulemismenettelyssä.
[--4--] Ks. tarkastusmuistio (03.02.2011) ja edellisen sivun alaviite 4.
[--5--] ks. muistio (1.11.2011).
[--6--] Ks. Väliraportin (01.03.2012) kohta 4.4 (Tase). Asian selvittelyä jatkoi toinen tilintarkastaja seuraavassa tilintarkastuksessa. Tuloksista raportoitiin tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 2012 kohdassa 3 (Budjetointimenettelyt): "Tarkastuksessa Veraventura Oy:sta saatujen tietojen perusteella ei olisi ollut aiheetonta odottaa, että Aloitusrahasto Vera Oy pystyy maksamaan takaisin saamiaan pääomalainoja 20 vuoden jälkeen, jolle ajalle lainat annettiin." VTV ei kuitenkaan antanut asiasta laillisuushuomautusta.
[--7--] Asiaa tarkastettiin myös valtion pääomasijoitustoimintaa koskevassa VTV:n tuloksellisuustarkastuksessa.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
(15.5.2012)

Vuosiyhteenveto
(15.5.2012)

[Väliraportit]

1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteet vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksen ilmoitusvelvollisuuden johdosta
(18.10.2011)

2. Työ- ja elinkeinoministeriön eräisiin hankintoina toteutettuihin tapahtumiin liittyvät selvitystarpeet (muistio 1.11.2011)

3. Tilikauden aikainen tarkastuksesta työ- ja elinkeinoministeriössä
(01.03.2012)

4. Tilinpäätöksen tarkastus
(14.05.2011)

***
[Muut asiakirjat]

Tarkastussuunnitelma
(12.8.2011)

Riskianalyysi
(05.08.2011)

-------