Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastus 2012

Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja sen taloudellisista tiedoista [myös] vuodelta 2012 kerrotaan toisella sivulla.

Tarkastus

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksiköltä (TL) puuttui edelleen tietoja monista TEM:n tilintarkastuksen kannalta olennaisista asioista [--1--].

TEM:n vuoden 2012 tilintarkastukseen osoitettiin saman verran henkilötyöpäiviä (htp) kuin edellisenä vuonna (ks. toinen sivu, taulukko 2). Tarkastukseen osallistui päävastuullisen tarkastajan lisäksi kaksi muuta tilintarkastajaa, joista toinen oli samalla tietojärjestelmätarkastaja. Tarkastukseen osallistui myös EVT-tarkastaja [--2--]. Tarkastuksesta valmistui yhdeksän väliraporttia, joista en laatinut ainoatakaan. Päävastuulliselle tilintarkastajalle osoitettiin 50 htp, koska enemmän työpäiviä ei kertakaikkiaan ollut käytettävissä [--3--].

VTV antoi neljä laillisuushuomautusta ja asetti ilmoitusvelvollisuuden useasta asiasta, josta se oli asettanut sen aiempinakin vuosina [--4--].

Omat kommentit

Oudoksuin sitä, että toimin päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastuksessa, jonka tekee pääosin toinen tilintarkastaja. Laadin riskianalyysin ja tarkastussuunnitelman sekä tarkastuksen loppuasiakirjat [--5--]. Jouduin varmistamaan loppuasiakirjoihin otettavien havaintojen oikeellisuutta. Työpäivät asettivat kuitenkin rajoitteita sen suhteen, vaikka käytin tarkastukseen aikaa kolmanneksen suunniteltua enemmän.

Tarkastuksen loppuasiakirjojen valmistelun yhteydessä havaittiin puutteita tiedoissa, jotka koskivat valtion talousarvion momentin 32.30.80 (Laina Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitus-toimintaan) määrärahaa käyttävää toimintaa. Viereinen kuvio kuvaa [vain] lainojen myöntämistä [ei tuloutusta][--6--]

Käytin tarkastukseen noin 67,3 htp.

------

[--1--] Ks. tarkastussuunnitelma, erityisesti kohdat A305-307.
[--2--] Tarkastajien työpäivät (htp) suunnattiin kolmen eri suunnitelman mukaan. Suunnitelmat koskivat tilintarkastusta (190 htp), EVT-tarkastusta (30 htp) ja järjestelmätarkastusta (htp-määrä tuntematon).
[--3--] Vastasin samaan aikaan käytännössä tilintarkastusohjeen uudistamisesta.
[--4--] Ks. taulukko 1 toisella sivulla. Ks. myös tilintarkastajan vuoden 2012 vuosiyhteenvedon kohdat 3-6 havainnoista, jotka eivät antaneet aihetta laillisuushuomautuksille.
[--5--] Tarkastuksen loppuasiakirjoilla tarkoitetaan tässä tilintarkastuskertomusta, tilintarkastajan vuosiyhteenvetoa ja eduskuntakertomuslomaketta, jonka päävastuullinen tilintarkastaja täyttää.
[--6--] Kuvio (viennin jälleenrahoituksesta) on peräisin "Viennin rahoitus 2011" -työryhmän mietinnöstä (TEM; Kilpailukyky; 13/2011).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
(17.5.2013)

Vuosiyhteenveto
(17.5.2013)

[Väliraportit]

[Ei päävastuullisen tarkastajan laatimia väliraportteja]

***
[Muut asiakirjat]

Tarkastussuunnitelma
(8.8.2012)

Riskianalyysi
(05.08.2011)

-------