Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastukset 2013 - 2014

Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja sen taloudellisista tiedoista [myös] vuosilta 2013-2014 kerrotaan toisella sivulla.

Tarkastus

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen tarkastusohjeiden uudistaminen jäi epäselvään tilaan 4.3.2013 jälkeen (viestini, kohta 8). TL:n johto ei ottanut kantaa strategisiin valintoihin, jotka koskivat uuden tilintarkastusohjeen soveltamista. Sen sijaan se päätti pilotoida kehittämäänsä riskianalyysimallia. Siinä väittämiä oli yhdistelty irrottamalla ne alkuperäisistä kannanottokohteista [--1--]. TEM:n 2013 riskianalyysi sai poiketa mallista - tosin vain 2013 [--2--]. Vuonna 2014 kaikki tilintarkastuksen riskinanalyysit tuli tehdä samalla tavalla.

TEM:n vuoden 2013 tilintarkastukseen osoitettiin 240 henkilötyöpäivää (htp). Se vastasi edellisen vuoden tasoa. Tarkastukseen osallistuivat muutoin samat tarkastajat kuin edellisenä vuonna lukuun ottamatta EVT-tarkastajaa. TEM:n vuoden 2014 tilintarkastuksen työpäivistä leikattiin edellisvuoteen verrattuna 110 htp (46 %) [--3--] niin, että päävastuullisen rinnalla tarkastuksessa olisi vain yksi TEM:iä jo tunteva tilintarkastaja 10 htp:llä. Tilintarkastukseen osallistuisi myös tarkastussihteeri 20 htp:llä [--4--].

Vuoden 2013 tilintarkastuksesta valmistui viisi väliraporttia, joista laadin yhden. Vuoden 2014 tilintarkastuksesta oli [suunnitelman mukaan] määrä valmistua neljä väliraporttia, joista laadin yhden ja yhden puoliksi (luonnos 25.11.2013).

Päävastuullisena tarkastajana tein suunnitelman TEM:n vuoden 2013 ja 2014 tilintarkastuksiin ja kaksi väliraporttia. Molemmat tilintarkastukset siirtyivät toisen tilintarkastajan vastuulle. Siirryin ensin toisiin tehtäviin VTV:n ulkopuolelle 2013 ja vuonna 2014 VTV:n sisällä [--5--]. Kun tarkastuskohde [TEM] siirtyi uudelle tilintarkastajalle 2014, TL:n johto osoitti vuoden 2014 tilintarkastukseen reilusti lisää työpäiviä [--6--].

Vuoden 2013 ja vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksissa VTV antoi TEM:lle kahdeksan laillisuushuomautusta ja asetti kolme ilmoitusvelvollisuutta pääosin samoista asioita kuin vuoden 2012 tilintarkastuksessa.

Tarkastuksen vaikutukset

Laillisuushuomautukset ja ilmoitusvelvollisuudet vaikuttivat heikosti. Yhtä laillisuushuomautusta ja ilmoitusvelvollisuutta lukuunottamatta ne koskivat samoja asioita kuin vuonna 2012 (ks. taulukko 1 toisella sivulla).

Omat kommentit

TL:n johto teki minulle vaikeaksi tehdä työtä tilintarkastajana. Pidin vuoden 2014 tarkastuspakettiani kohtuuttomana [--7--], minkä kerroin sähköpostiviestissä (17.7.2014) myös työsuojeluvaltuutetulle. TL:n johto sovelsi vastaavanlaisia toimenpiteitä erääseen KHT-tilintarkastajaan, joka lopulta irtisanoutui VTV:n palveluksesta 2013. Pääjohtaja Tuomas Pöysti ei puuttunut ylijohtajan ja hallintojohtajan toimintaan, vaikka valitin niistä hänelle. Tämä rohkaisi VTV:n johdossa muitakin ottamaan kovan linjan niihin, joihin VTV:n johto ei suhtaudu suosiollisesti.

Käytin TEM:n vuoden 2013 tilitarkastukseen 74,5 htp ja TEM:n vuoden 2014 tilintarkastukseen noin 52,4 htp.

------

[--1--] Riskianalyysimalli koski talousarviokirjanpitoa ja tasetta. Tarkastajan tuli kopioida yhteen Excel-taulukkoon määrätyt tiedot valtion talousarviosta ja toiseen Excel-taulukkoon määrätyt tiedot edeltävästä taseesta sekä arvioida riskejä yhdisteltyjä väittämiä vasten. Yhdistely tarkoitti, että samat väittämät olivat samat riippumatta kannanottokohteesta (tase, tilitapahtumat, taloudellisten tietojen esitys),
Riskianalyysista on enemmän tietoa erillisessä asiakirjassa.
[--2--] Peruselin poikkeamista sillä, että näin nähtäisiin tulokset, kun ISSAI 1315-standardia (Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment) sovelletaan tarkkaan tavalla, jolla väittämät standardissa kytkeytyvät tapahtumiin, taseeseen ja taloudellisten tietojen esitykseen tilinpäätöksessä.
[--3--] TEM:n vuoden 2014 tilintarkastukseen osoitetuista päivistä 30 oli osoitettu hankintojen laillisuustarkastukseen, josta oli suunnitelma erikseen.
[--4--] TEM:n tilintarkastuksissa ei ollut aiemmin käytetty tarkastussihteereitä, kun ei ollut tarvetta. Tarkastussihteeri ei suorita tarkastusta itsenäisesti, vaan hän avustaa tilintarkastaja tämän pyytäessä.
[--5--] Vuoden 2014 alussa olin virkavapaa ja vuoden 2014 loppupuolella siirryin VTV:n tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikköön. Vuonna 2014 olisin palannut VTV:hen ennen virkavapauden päättymistä. Päävastuullinen tarkastaja puolsi paluuta, mutta TL:n ylijohtaja Marjatta Kimmonen vastusti. Kun sitten palasin 2014 toukokuussa, TEM:n tilintarkastus oli pahasti kesken (ks. viestini 17.7.2015 kohta 9).
[--6--] TEM:n vuoden 2014 tilintarkastuksesta uudelle päävastuulliselle osoitettiin 90 htp tilanteessa, jossa olin jo tehnyt tarkastusta 47,1 htp:n edestä. Lisäksi minun tuli avustaa uuttaa tilintarkastajaa tarkastajavaihdoksen jälkeen; käytin siihen 5,3 htp. TEM:n vuoden 2014 tilintarkastukseen osoitettiin siten tosiasiallisesti 152,4 htp (= 47,1 + 5,3 + 90 + 10), sen yhteydessä tehtyyn [hankintojen] laillisuustarkastukseen 30 htp ja lisäksi tarkastussihteeriltä 20 htp. Kaikki yhteen laskien summa on 202,4 htp.
[--7--] TL:n johto leikkasi työpäiviä myös Viestintäviraston (VIVI) tilintarkastuksesta, 40 htp:stä 35 htp:ään. TL:ssä oli säännönmukaisesti menetelty päin vastoin tilintarkastajan vaihdoksessa: jos kohde oli tarkastajalle uusi, hän sai lisäpäiviä kohteeseen perehtyäkseen. VIVI:n vuoden 2013 tilintarkastuksen suorittaja oli varannut tarkastukseen 46 htp, vaikka hän oli tarkastanut VIVI:ä neljän vuoden ajan (2010-2013; vähintään 40 htp/vuosi). Viestintäviraston vuoden 2014 tilintarkastuksesta kerrotaan toisella sivulla.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus 2013
(16.5.2014)

Tilintarkastuskertomus 2014
(12.5.2015)

Vuosiyhteenveto
[Ei esitetä]

[Väliraportit]

Ilmoitusvelvollisuudet ja tilinpäätöskannanotot vuodelta 2012
(14.10.2013)

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitusvelvollisuuden ja ohjausperustan tarkastus
(2.10.2014)

Tilikauden aikainen tarkastus
luonnos (25.11.2013)

***
[Muut asiakirjat]

Tarkastussuunnitelma 2014
(1.9.2014)

Tarkastussuunnitelma 2013
(5.9.2013)

VT:n johdon näkemys riskianalyysista 2014

Riskianalyysi 2013
(5.9.2013)

-------

" .. tarkastuksen suunnittelussa ongelma"
(17.7.2014)