Viestintävirasto 2014

Viestintäviraston (VIVI) tehtävänä oli huolehtia viestinnän hallintotehtävistä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja edistää tietoyhteiskuntakehitystä [--1--]. VIVI:n hoidossa toimi Valtion televisio- ja radiorahasto [--2--]. VIVI:ssä käynnistyi Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta 1.1.2014. VIVI kattoi bruttokuluistaan noin 65 % perimillään maksuilla ja loput (12,4 M€) toimintamenomäärärahalla. VIVI toimi yhtenä viranomaisena kansallisen laajakaistahankkeen toteuttamisessa [--3--], mihin liittyen se oli saanut laillisuushuomautuksen vuoden 2013 tilintarkastuksessa [--4--]. VIVI:llä oli laajakaistahankkeen toteuttamisen valtuuksia (41,6 M€), joista se käytti 23,9 M€ vuonna 2014.

Tarkastus

Riskianalyysinkin perusteella maksullisen toiminnan järjestelmät olivat olennainen tarkastuskohde VIVI:ssa, mutta aika ei riittänyt niiden tarkastamiseen [--5--]. Sisäisen valvonnan tarkastus kohdistui tilivirastotehtävien, tuloksellisuuden laskentatoimen ja valtuusseurannan toimintoketjujen sisäiseen valvontaan.

Tarkastuksen aikana selvittelyä vaativia havaintoja kertyi paljon. Tarkastus ei valmistunut sille varattujen henkilötyöpäivien puitteissa, vaikka toimintoketjujen sisäisen valvonnan tarkastuksesta tingittiin ja jätettiin laatimatta yksi väliraportti [tilikauden aikaisesta tarkastuksesta].

Tarkastuksesta valmistui yksi väliraportti, johon sisällytettiin myös tilikauden aikaisen tarkastuksen tärkeimmät havainnot.

Tarkastuksen vaikutukset

VIVI toteutti useita tilinpäätöstarkastuksen väliraportissa esitetyistä suosituksia. Maksutulojen kohdentamista muutettiin [2016], josta seurasi valtion talousarviomenoihin 6,3 miljoonan euron oikaisuluonteinen vähennys (ks. Viestintäviraston tilinpäätös 2016, s. 12).

Omat kommentit

Pyrin käyttämään työpäiväni entistä vaikuttavammin ja taloudellisimmin, koska pääsin aloittamaan VIVI:n tilintarkastuksen varsinaisesti vasta lokakuussa 2014 [--6--]. Tein lukuisia analyyseja itse kehittämälläni Excel-työkalulla. Se toi esiin paljon huomionarvoisia anomalioita. Anomalioiden esille saaminen vahvisti ammatillisen huolellisuuden vaatimuksen täyttymistä [--7--].

ACL-ohjelmistoa käytin sen verran kuin oli pakko. Käsitykseni ACL-tarkastusohjelmistosta muuttui sitä huonommaksi, mitä enemmän sitä käytin - ja mitä enemmän näin, miten sitä oli käytetty mm. VIVI:n vuoden 2013 tilintarkastuksessa.

Käytin tarkastukseen 51,2 henkilötyöpäivää (htp).

------

[--1--] VIVI:n toimeenpantavat lait on mainittu viestintähallinnosta annetun lain (625/2001) 2 §:ssä.
[--2--] Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) siirsi rahastoon määrärahaa, josta VIVI rahastoa hoitavana viranomaisena siirsi sen Yleisradio Oy:lle. 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Pidin pidin rahan kierrättämistä rahaston kautta tarpeettomana: LVM voi maksaa korvauksen Yleisradio Oy:lle suoraan - ja säästää rahaston hallintomenoissa. LVM halusi kuitenkin säilyttää rahaston.
[--3--] Määräraha oli budjetoitu valtion talousarvion momentille 31.40.50 (Valtionavustus kansallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen) 3-vuotisena siirtomäärärahana, 11,9 M€.
[--4--] VIVI:n vuoden 2012 tilitarkastukseen osoitettu työaika (40 htp) ei ollut riittänyt valtuusseurannan tarkastukseen vuonna 2012. Valtuusseurannan tarkastus lykättiin vuodelle 2013. Tällöin havaittiin, että vuonna 2012 ja 2013 oli tehty laajakaistatuen maksatuspäätöksiä talousarvion vastaisesti.
[--5--] Jo lokakuussa 2014 oli selvää, että työpäivät eivät riitä sisäisen valvonnan tarkastukseen suunnitellussa laajuudessa, jos on tarkastettava valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen sisäisen valvonnan järjestelyt. Tarkastuspäällikkö hyväksyi silloin, että maksullisen toiminnan sisäinen valvonta jätetään tarkastamatta ja tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ei laadita väliraporttia.
[--6--] VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikön johto vaati minua käyttämään niin paljon aikaa kuin mahdollista työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2014 tilintarkastukseen. VIVI:n tilintarkastus oli lupa aloittaa vasta, kun olin siirtynyt VTV:ssä tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikköön (TT). TT:ssä tein VIVI:n tilintarkastuksen ohella opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmätarkastusta.
[--7--] Eräs havainnoista koski kirjanpidollista sotkua VIVI:n ja Valtion televisio- ja radiorahaston välillä. Siihen tuli selvyyttä vasta, kun käsittelin havainnot Valtiokonttorin asiantuntijan kanssa. Asiantuntija ihmetteli, että miten sotku oli voinut olla havaitsematta usean vuoden ajan. Se ainakin tuli selväksi, että olisi eduksi, että VIVI:n ja Valtion televisio- ja radiorahaston tarkastaisi sama taho.
☆ LVM valmisteli TEM:n vuoden 2014 tilintarkastuksen aikana lakiesityksen HE 237/2014 vp, jolla rahaston tilintarkastus siirrettiin VTV:n tehtäväksi. Laki tuli voimaan 1.1.2015.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Tarkastuskertomus
(5.5.2015)

Vuosiyhteenveto
(5.5.2015)

[Väliraportit]

Tilinpäätöksen tarkastus
(4.5.2015)

***
Tarkastussuunnitelma
(13.6.2014)

-------