Tiehallinnon tilintarkastukset 2007 ja 2008

Tiehallinnon (TH) tehtävä oli hoitaa Tielaitokselle (TL) aiemmin kuuluneet viranomais- ja hallintotehtävät ja huolehtia yleisten teiden ylläpidosta ja kehittämisestä. TL:n tuotantoa harjoittavasta osasta taas tuli liiketoimintaa harjoittava valtion liikelaitos - yksi toimittaja muiden joukossa, kun TH kilpailutti hankintoja. Uudistuksen tavoite oli kehittää ja tehostaa palvelutuotantoa. Tätä ennen tehtäväkokonaisuudesta vastasi siis TL tilaajan ja tuottajan roolissa [--1--]. TH oli taloudelliselta volyymiltaan yksi suurimmista valtion talousarviotalouden tilivirastoista [--2--].

Tarkastus

Alkuperäisen suunnitelman mukaan TH:n tilintarkastukseen tuli osallistua myös toisen tilintarkastajan 50 henkilötyöpäivällä (htp) vuonna 2007 ja 100 htp:llä vuonna 2008 (ks. taulukot 2 ja 3 toisella sivulla). Kun TH:n päävastuullinen tilintarkastaja lähti pois VTV:stä vuonna 2007, töitä järjesteltiin uudelleen.

TH:n vuoden 2008 tilintarkastukseen osallistunut toinen tilintarkastaja keskittyi väylähankkeiden tarkastukseen (erityisesti valtuudet). Hankinnat valtuuksineen olivat kuitenkin vain yksi alueista, joiden tilannetta ei tiedetty riittävästi, mutta joilta edellytettiin tilintarkastajan kannanottoa. Asia ilmenee vuoden 2008 tilintarkastussuunnitelman pohjana olevasta riskianalyysista.

Tarkastusten vaikutukset

Tarkastusten vaikutuksista ei ole tietoa.

Omat kommentit

Tielaitoksen (TL) jakaminen TH:ksi ja Tieliikelaitokseksi (sittemmin osakeyhtiö Destia) ei todellisuudessa pienentänyt merkittävästi TH:n tilintarkastuksen vaativuutta [--3--]. Tilaajana TH:lla oli edelleen vastuu vastaavista töistä, jotka TL teki aiemmin itse. Vaatimukset työn huolellisuutta kohtaan tosiasiallisesti kasvoivat, kun infrastruktuurihankkeet oli kilpailutettava Euroopan unionin direktiivien mukaisesti. Tällä alueella paljastui [ei VTV:n tarkastuksissa] kartelli, josta annettiin tuomio vuonna 2009 [--4--].

Käytin TH:n tilintarkastuksiin 44,5 htp vuonna 2007 ja 83,5 htp vuonna 2008 eli yhteensä 128 htp. Se on noin 43 % näihin tilintarkastuksiin alun perin suunnitellusta kahden tilintarkastajan htp-määrästä (300 htp) [--5--]. TH:n vuoden 2009 tilintarkastuksen suoritti minua vuosien 2007 ja 2008 tilintarkastuksessa avustanut tilintarkastaja.

------

[--1--] Ratkaisua selitetään tarkemmin hallituksen esityksessä (HE 25/2000 vp) eduskunnalle laeiksi Tiehallinnosta ja Tieliikelaitoksesta. Hallituksen esityksen mukainen laki astui voimaan 1.1.2001.
[--2--] TH:n talousarviokirjanpidon mukaiset tulot vuonna 2008 olivat noin 44,4 miljoonaa euroa (M€) ja menot 1133,4 M€. Samana vuonna TH sai lisää valtuuksia yli 300 M€:n edestä ennestään olevien lisäksi. TH:lla oli myös 13 M€ määräraha valtionapuihin yksityisten teiden kunnossapitoa varten.
☆ Vuonna 2010 TH:n toiminnot jaettiin Liikennevirastoon (LIVI) ja Liikenteen turvallisuusvirastoon (Trafi), joihin yhdistettiin toimintoja muistakin virastoista (ks. HE 142/2009 vp). LIVI:n ABC-luokka oli A+ ja Trafin A.
[--3--] Vuonna 2002 ABC-analyysissa TL oli arvioitu toiseksi vaativimmaksi tilintarkastuskohteeksi valtion talousarviotalouden tilivirastona.
[--4--] Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 29.9.2009 (taltionumero 2389): Suomen asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen, yksi ja yhtenäinen kartelli vuosina 1994-2002. Kartelli on kattanut niin yksityisten, kuntien kuin valtion teettämät asfaltointiurakat ja sen päämääränä on ollut poistaa toimiva kilpailu Suomen asfalttimarkkinoilta.
Taulukko [--5--] Oikealla avautuu taulukko 1: Vuosilta 2008-2015 htp-yhteismäärät, jotka osoitettiin niille kirjanpitoyksiköille, joiden ABC-luokitus oli korkein eli A+.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Tarkastuskertomukset

Tiehallinto 2007
(208/53/07)

Tiehallinto 2008
(146/53/08)

-------

Muut asiakirjat

Esitys TH:n tarkastuksesta
(20.03.2009)

Riskianalyysi 2008
(03.06.2008)

Esitys työpapereista
(15.12.2008)

***

Tiehallinnon tilinpäätös 2009
(20.03.2009)

Tilintarkastuskertomus 2009
(193/53/09)