Tilastokeskuksen tilintarkastukset 2007 ja 2008

Tilastokeskus (TK) on yksi tilastolain (280/2004) 1 §:ssä tarkoitetuista tilastoviranomaisista. Sille säädetty päätehtävä on ollut yhteiskuntaoloja koskevien tilastojen ja tilastollisten selvitysten laatiminen sekä valtion tilastotoimen yleinen kehittäminen yhteistyössä muiden tilastoviranomaisten kanssa. TK:lla on runsaasti maksullista palvelutoimintaa ja yhteisrahoitteista toimintaa [--1--]. TK on merkittävä sen aseman takia, joka on virallisilla tilastoilla [--2--].

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksikkö (VT) linjausten mukaista oli painottaa maksullista toimintaa TK:n tilintarkastuksessa [--3--]. Vuoden 2007 tilintarkastuksessa aikaa oli vain tilinpäätöksen tarkastukseen. Vuoden 2008 tilintarkastuksessa aikaa riitti myös myyntien ja työajan seurannan ja palkkakustannusten jaon toimintoketjujen tarkastukseen [--4--].

Tarkastusten vaikutukset

Tarkastusten vaikutuksista ei ole tietoa.

Omat kommentit

Tilannettani tilintarkastajana - erityisesti vuonna 2007 - helpotti jonkin verran se, että TK:ssa oli sisäinen tarkastaja. Näkökulmamme ja olennaisuuskäsityksemme erosivat, mutta hän tunsi TK:n ja sen toiminnan hyvin.

Tarkastusriski tilintarkastuksissa oli korkea, koska en tuntenut TK:ta riittävästi. Muotoilin tekstin tilintarkastuskertomuksiin sen mukaisesti - niiden ilmaisuvaihtoehtojen puitteissa, jotka olivat käytettävissä.

Käytin tarkastukseen TK:n vuoden 2007 tarkastukseen 22,5 henkilötyöpäivää (htp) ja vuoden 2008 tarkastukseen 48,5 htp. Suunnitelman mukainen määrä olisi ollut vähintään 40 htp / vuosi [--5--].


------

[--1--] Vuodelta 2008 olevan TK:n toimintakertomuksen mukaan TK:n toiminnan kulut olivat 58,5 miljoonaa euroa (M€). Niistä TK kattoi maksuilla ja muilla tuotoilla noin 19,2 % (54,5 M€ ja 20,5 % vuonna 2007). Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 1,8 M€ 2008 (2,6 M€ 2007).
[--2--] Mm. bruttokansantuotteesta laaditaan tilasto, joka on perustana Euroopan unionille (EU) maksettavalle jäsenmaksulle (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa
[--3--] Maksullisen toiminnan kannattavuus- tai kustannusvastaavuuslaskelma oli tarkastettava aina, jos maksullinen toiminta ei ollut vähäistä. TK:ssa oli tarkastettavaksi kuuluvaa maksullista toimintaa paljon.
[--4--] TK:ssa myyntejä oli tarkastettu viimeksi vuonna 2002. Palkat muodostivat 74% TK:n kokonaiskustannuksista. Palkkojen toimintaketjua oli tarkastettu, mutta ei prosessikokonaisuutta, johon kuuluu työajan seuranta ja sen perusteella palkkakustannusten vyöryttäminen suoritteille.
[--5--] B-luokan kohteen tarkastukseen osoitettiin 40 htp/vuosi. Sen lisäksi tilintarkastajalla oli lisäpäiviä, joita hän sai itse kohdentaa vastuullaan olevien tarkastusten kesken. Vuonna 2007 lisäpäiviä VT:n kaikissa tarkastuksissa oli keskimäärin 20 % kohteelle suoraan osoitetuista päivistä (ks. taulukot 1 ja 3 toisella sivulla). Kun tämä otetaan huomioon, yleisen linjan mukainen htp-määrä TK:n tilintarkastukseen olisi ollut 48 / vuosi.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Tarkastuskertomukset

Tilastokeskus 2007
(159/53/2007)

Tilastokeskus 2008
(146/53/08)

-------