Vanhemmat toiminnantarkastuksen ohjeet

Toiminnantarkastuksen ohjeet

Valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden tarkastus mainitaan VTV:n tehtävänä jo vuonna 1.1.1948 voimaan tulleessa laissa (967/1947). Tarkoituksenmukaisuutta ei määritelty VTV:tä koskevissa säädöksissä ja niiden valmisteluasiakirjoissa, mutta se mainittiin sellaisten asioiden yhteydessä kuten valtion varat ja valtionavustukset [--1--].

Vanhimmille toiminnantarkastukselle ei ollut ohjeita eikä juuri aihepiirirajoituksia. Tarkempien ohjeiden puuttuessa tarkastajilla oli vapautta määritellä, miten tarkastussuunnitelmaan sisältynyt kohdeasia tarkastetaan. Tarkastusaiheet tulivat usein tarkastajalta johdolle, mistä seurasi tarkastusten virastotason koordinoinnin ja startegisen otteen puuttumista [--2--]

VTV:n tarkastajille tehdyn kyselyn mukaan [--3--] toiminnantarkastusten onnistumiseen vaikuttivat monet tekijät, joista tärkeimmiksi nähtiin
– tarkastajan kyvykkyys, asiantuntemus ja toimintavapaus
– aiheen tärkeys
– kenttätyö ja haastattelut.

Tarkastusten epäonnistumista kyselyn mukaan selittivät eniten puutteellinen tarkastuksen suunnittelu ja tarkastuskohteen osoittautuminen tarkastajalle liian monisäikeiseksi ja laajaksi.

Omat kommentit

Väljä ohjeistus mahdollisti yhtäältä sen, että tarkastuksessa ei ole rajoituksia käyttää taitojaan, tietojaan ja kykyjään niin hyvin kuin taisi. Toisaalta ohjeistuksen vähyys korosti merkitystä, joka oli toimistopäällikön paneutumisella tarkastajan työhön.
------

[--1--] Hallituksen esityksessä HE 39/2000 vp VTV:stä annetuksi laiksi (676/2000) tarkoituksenmukaisuus liitetään seuraaviin asioihin:
– valtioenemmistöisen osakeyhtiön varojen käyttö ja sijoitukset, s. 19
– varallisuuden hoito [tuottavasti ja muutoin taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla], s. 19
– tuki [valtionavustus], s. 22
Esityksessäkin sanaa "tarkoituksenmukainen" käytetään yleisimmin synonyymina mm. sanoille "oikea" tai "asianmukainen", s. 18, 22, 27, 30, 34
[--2--] Raimo Etelävuori: "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000", s. 386
[--3--] Raimo Etelävuori: "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000", s. 413-414

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

-------