Vanhemman tarkastuksen ohjeet

Otteet Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) henkilöstöpoliittista ohjelmasta (8.3.1984)

VTV:n "työ on tarkastustyötä, jota myös toimistopäällkköt osaltaan suorittavat ja jossa henkilöstö joutuu verraten itsenäisesti suorittamaan tarkastusvaiheiden valintaa, suunnittelemaan tarkastusprojektin läpiviennin, toteuttamaan tarkastuksen, mikä edellyttää perusteellista paneutumista eri hallinnonalojen erityskysymyksiin ja laajoihin asiakirja-aineistoihin sekä neuvotteluja eri organisaatiotasojen vastuuhenkilöiden kanssa, raportoimaan suorituetusta tarkastuksesta ja laatimaan päätösehdotuksen asiasta kollegioille eli tarkastusneuvostolle. "
"Täten henkilöltä edellytetään muun ohessa itsenäistä suunnittelu- ja työsketelykykyä, luovuutta, pitkäjänteisyyttä, neuvottelutaitoa sekä suullista ja kirjallista ilmaisukykyä" [--1--].

Taloudenhoidon tarkastuksen ohjeet

Yleiskatsauksessa VTV:n 175-vuotiseen historiaan ennen 1980-luvun loppua tehtyjä tarkastuksia koskevista ohjeista mainitaan vain, että vuodelta 1973 peräisin oleva vuositilien ja tilinpäätöksen tarkastuksesta annettu yleismääräys korvattiin vuoden 1987 lopulla uudella yleismääräyksellä n:o 3 [--2--]. Monet perinteisen tarkastuksen perustana olevan yleismääräyksen asiat säilyivät sellaisenaan tai muokattuina muutamissa sittemmin annetuissa tarkastusohjeissa. Tarkastus kohdistui tilivirastoon, jossa kohdeasioita olivat:
– tilinavaus,
– juokseva kirjanpito (kirjanpito ja sen tositeaineisto),
– tilinpäätös ja
– tilivirastokohtaiset asiat.

Tilinavauksen ja tilinpäätöksen tarkastuksessa täsmäykset olivat tärkeitä. Täsmäytyksen tekemisen ja sen tuloksen tilintarkastaja merkitsi kohdeasiakirjaan tai siitä otettuun kopioon prikkaamalla. Tarkastuksen kohdeasioista oli luettelo. Vuoden 1993 tilintarkastusohjeen (VUOTI-ohje) liitteeseen 2 (Tasetilien tarkastus tilinpäätöksen tarkastuksessa) otetut asiat olivat lähestulkoon samat kuin em. yleismääräyksessä [vuodelta 1973]. Juoksevaa kirjanpitoa tarkastettiin pistokokeellisesti (eli käytännössä tarkastajan harkinnan mukaan).

Toiminnan ja taloudenhoidon tarkastuksen ohjeet

Taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden kysymyksiä tarkastettiin taloudenhoidon tarkastusten ja toiminnan ja taloudenhoidon tarkastusten yhteydessä. Tarkastuksissa oli noudatettava taloudenhoidon tarkastuksen ohjeita. Tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä tarkastettiin, jos taloudenhoidon tarkastusohjeiden mukaisessa tarkastuksissa tuli esille havaintoja, jotka antoivat aihetta tarkastaa niitä.

Omat kommentit

Ohjeiden väljyys vaikutti siihen, että tarkastus suuntautui mm. sellaisten havaintojen tekemiseen, joiden löytymistä esimiesten uskottiin arvostavan. Tällaisia havaintoja olivat mm. määrärahojen ylitykset.

------

[--1--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 269.
[--2--] Raimo Etelävuorien teoksessa "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000" (s. 353). Yleiskatsauksessa ei juurikaan mainita tarkastusstandardeja, jotka mudostavat yleisesti hyväksyttävän tarkastuksen perustan.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

-------