Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävät ja resurssit

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tehtävät

VTV:n asemasta ja perustehtävästä on säädetty Suomen perustuslain (731/1999) valtiontaloutta koskevan luvun (7 luku) 90 §:ssä: "Valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastamista varten eduskunnan yhteydessä on riippumaton valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastusviraston asemasta ja tehtävistä säädetään tarkemmin lailla." Säädettyjen lakien ja lakeihin tehtyjen muutosten mukaan VTV:n tehtävänä on
– tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista [--1--].
– suorittaa eräät valvontatehtävät, jotka koskevat talous- ja rahaliiton (EMU) vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa [--2--]
– valvoa ehdokkaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista eduskunta-, presidentin, alue-, kunta- ja europarlamenttivaaleissa [--3--]
– valvoa, että puoluelain (10/1969) 9 §:ssä tarkoitetun valtionavustuksen ehdot täyttyvät ja periä avustus takaisin, jos siihen on aihetta.

Valtiontalouden tarkastusviraston resurssit

VTV:n henkilöstömenot kaikista menoista olivat 91 % vuonna 1985, mutta enää 78 % vuonna 2015. Muiden menojen osuutta voi arvioida alla olevassa taulukossa esitetyistä tiedoista. Taulukossa esitetään VTV:n henkilöstötyövuosimäärän sekä kokonais-, henkilöstö- ja palveluhankintakulujen kehitys vuosina 1985-2020 viiden vuoden välein [--4--]. Tiedot vuosilta 1995 ja 2000 ovat puutteelliset [--5--]. Vuosien 1985, 1990 ja 1995 henkilötyövuodet ovat henkilömääriä, jotka esitetään alaviitteessä [--5--] mainitussa VTV:n historiikissa.

Toimipisteet

Vuonna 1994 käynnistyi hanke alueellisten toimipisteiden perustamiseksi VTV:lle. Toimipisteitä perustettiin lokakuussa 1995 Turkuun, Jyväskylään ja Ouluun. Henkilöstömäärä kasvoi tällöin, kun uusiin toimipisteisiin saatiin yhteensä 20 henkilöstöä virkasiirtoina, pääosa (17) lääninhallituksista [--6--] Vuoden 2020 jälkeen VTV:llä on ollut Helsingin lisäksi toimipiste vain Oulussa [--7--].

Resurssien allokointi

VTV:n tarkastusten suorittaminen perustuu tarkastussuunnitelmaan, jonka virasto vahvistaa itse [--8--]. Tarkastussuunnitelmassa vuosille 2020-2024 VTV kertoo tarkastus- ja valvontatoiminnan aiheet ja tavoitteellisen työaikajakauman päätoiminnoittain. Päätoiminnot ja niihin luetut tehtävät ja käytetty aika henkilötyövuosina vuosina 2020 ja 2018 esitetään alaviitteessä [--9--]. Päivitetyssä tarkastussuunnitelmassaan 2021-2025 VTV asetti tavoitteeksi muuttaa tarkastustoiminnan, muun ydintoiminnan ja tukitoiminnan henkilötyövuosiosuuksia [--10--].

Omat kommentit

Ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) annettu valvontatehtävä (ks. alaviite [--3--] ei kiistatta ole perustuslaissa tarkoitettua valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastamista. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi (PeVM 2/2009 vp), että "vaali-ilmoitusten valvonnalla on sellainen kytkentä eri valtioelinten toimintaan, että tämän tyyppinen tehtävä voidaan perustuslain 90 §:n 2 momentin estämättä antaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle".

------

[--1--] Ks. VTV:stä annettu laki (676/2000). Siltä osin kuin kysymys on valtion vastuulla olevasta EU-varojen keräämisestä, säilyttämisestä ja käytöstä, VTV:n tarkastusoikeuksista on säädetty lailla valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)
[--2--] Ks. laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (869/2012)
[--3--] Ks. laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009)
[--4--] Uudemmat luvut ovat VTV:n tilinpäätöksistä, vanhemmat valtion tulo- ja menoarvioesitysten (talousarvioesitysten) toteutumaluvuista.
[--5--] Sivua laadittaessa vuotta 2002 vanhemmat VTV:n tilinpäätökset eivät olleet saatavilla Internetin kautta, eikä tietoja myöskään kerrota VTV:n historiikissa: Raimo Etelävuori: "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000"
[--6--] Lähteet:
– Valtiovarainvaliokunnan mietintö (1994vp- VaVM 100-HE34) hallituksen esityksen johdosta laiksi valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja.
– Raimo Etelävuori: "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000", s. 608-610
[--7--] Oulun toimipisteessä oli kuusi seitsemän työntekijäävuoden 2020 lopussa.
[--8--] Menettely perustuu VTV:stä annetun lain (676/2000) 3 §:ään. Sen perustelujen (HE 39/2000 vp) mukaan "Tarkastusviraston toiminnalliseen riippumattomuuteen kuuluu itsenäinen tarkastustoiminnan suunnittelu ja toimintatavoista päättäminen. Valtion talouden ulkoisen tarkastuksen tulee olla suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista. Se edellyttää, että tarkastusvirasto vahvistaa itselleen tarkastussuunnitelman, jossa muun muassa nimetään tarkastuksen kohteet. Mikäli ilmenee tarve tehdä tarkastussuunnitelmaan sisältymätön tarkastus, on tarkastussuunnitelmaa siltä osin täydennettävä."
[--9--] VTV:n tilinpäätöksen 2020 mukaan viraston päätoiminnot ja niihin luetut tehtävät ja käytetyt henkilötyövuodet (Htv) vuonna 2020 (2018) olivat seuraavat:
– Tarkastus- ja valvontatoiminta 40,4 (47,9) Tilintarkastus, Tuloksellisuustarkastus, Laillisuustarkastus, Finanssipolitiikan valvonta, Monilajitarkastus, Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta, Finanssipolitiikan tarkastus ja Jälkiseuranta
– Muu ydintoiminta 34,1 (32,3) Ydintoiminnan johtaminen, Ydintoiminnan suunnittelu, Kansainvälisyys, Ydintoiminnan kehittäminen, Vaikuttavuus ja sidosryhmätyö, Laatu, arviointi ja kantelut sekä Ammatillinen työ
– Tukitoiminta, 42,4 (33,6): Yleishallinto ja johtaminen, Tietohallinto, Henkilöstöhallinto, Koulutus, Viestintä, Sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja turvallisuus, Taloushallinto, Henkilökierto, Tiedon hallinta, Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki, Muut tukitoiminnot, Matkustus, Toimistopalvelut ja Kiinteistöhallinta
– Poissaolot, 28,4 (30,5).
[--10--] Tehollisesta työajasta (suluissa kokonaistyöajasta) tarkastustoiminnan osuus olisi 50 % (36 %), muun ydintoiminnan osuus 25 % (18 %) ja tukitoiminnan osuus 25 % (18 %). Poissaolojen osuudeksi jää tällöin 28 % kokonaistyöajasta.


Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

-------