Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuus

(Kesken)

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) lailla (676/2000) säädetty tehtävä on pysynyt samana: taloudenhoidon ja talousarvion noudattamisen tarkastaminen. VTV toimii ns. ylimpänä tarkastusviranomaisena (Supreme Audit Insitution, SAI). Tässä tehtävässä SAI:n odotetaan toimivan INTOSAI:n hyväksymien perusperiaatteiden (INTOSAI-P), muiden periaatteiden ja julkisen sektorin tarkastusstandardien (ISSAI) mukaan.

Vaikka VTV osallistui INTOSAI:n kokouksiin, INTOSAI:n tarkastusstandardit otettiin käyttöön vasta 1999 (ks. toinen sivu). Sitä ennen oli vallalla käsitys, että VTV:ssä tarkastusasiat osataan paremmin kuin muualla. Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin (1995) mm. Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki selväksi, että VTV:n on aiheellista tarkistaa tarkastusohjeistustaan kansainvälisten standardien mukaiseksi.

VTV toimi alunperin valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Kun Suomen perustuslaki uudistettiin, VTV siirtyi vuoden 2000 alussa eduskunnan yhteyteen INTOSAI:n suositusten mukaisesti. VTV:n virkamiehiin alettiin soveltaa lakia eduskunnan virkamiehistä (1197/2003) 1.1.2004.

(Kesken)


------

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

-------

Lisäsivut

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävät ja resurssit

Tuotokset ja työajan käyttö
1985-1994

Tuotokset ja työajan käyttö
1998-2003