Valtiontalouden tarkastusviraston resurssien käyttö ja tuotokset 1985-1994

Alla esitetään tietoja Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuskertomusten määrästä ja tarkastuksiin käytetyistä henkilötyöpäivistä (htp). VTV antoi lisäksi mm. lausuntoja ja sen edustajia oli ulkopuolisissa työryhmissä, mutta ajankäytöllisesti muuta kuin tarkastustoimintaa ei voi pitää merkittävänä. Kertomuksia ja työaikaa koskevat tiedot ovat peräisin VTV:n historiikista [--1--]. Toisella sivulla olevat tiedot täydentävät edellä esitettyä, mm. luettelo VTV:ssä tehdyistä toiminnantarkastuksista ja tuloksellisuustarkastuksista (diaarinumeroineen) ajalta 1972-2016.

TuotoksetResurssien käyttö
1985 VTV:ssä valmistui 76 tarkastusta, joista 21 oli tilivirastojen taloudenhoidon tarkastuksia (VST). 1985 Henkilöstöstä (84) tarkastustehtävissä oli noin 60. Tarkastustoimistojen työpanoksesta 60 % meni tarkastukseen.
1986 VTV antoi 22 tilintarkastuskertomusta (VST) ja 61 toiminnantarkastuskertomusta. 1986 VTV käytti tarkastukseen 6475 htp.
1987 VTV antoi 32 tilintarkastuskertomusta (VST) ja 58 toiminnantarkastuskertomusta. 1987 Ei tietoa.
1988 VTV antoi 34 tilintarkastuskertomusta (VST) ja 68 toiminnantarkastuskertomusta. 1988 VTV käytti tarkastukseen noin 11100 htp.
1989 VTV antoi 33 tilintarkastuskertomusta (VST) ja 50 toiminnantarkastuskertomusta. 1989 VTV käytti tarkastukseen 10387 htp. VTV:n menot olivat yhteensä 16,3 milj. markkaa (Mmk).
1990 VTV antoi 25 tilintarkastuskertomusta ja saattoi päätökseen 63 toiminnantarkastusta, [--2--]. 1990 VTV käytti tarkastukseen vajaa 10000 htp, joista "välittömät" htp:t olivat 6264.
1991 VTV:n tilintarkastusyksikkö (VT) antoi 28 kertomusta (VT-1.0) ja toiminnantarkastusyksiköt (TT) 13. 1991 Ei tietoa.
1992 VT antoi 19 kertomusta (VT-1.0) ja TT 15. 1992 Ei tietoa.
1993 VT antoi 41 kertomusta (VT-1.0) ja TT 22. 1993 Kustannukset: VTV 26,8 Mmk, josta VT 9,9 Mmk ja TT 13,9 Mmk. VT käytti tarkastukseen keskimäärin 65,6 htp ja TT 171 htp.
1994 VT antoi 77 kertomusta ja TT 13. 1994 Kustannukset: VTV 27,6 Mmk, josta VT 9,9 Mmk, TT 13,9 Mmk ja sisäiset palvelut 3,8 Mmk. Henkilömäärä: VT: 34 ja TT 46 [--3--].
Omat kommentit

Valtiovarainministeriön (VM) palautteen perusteella VTV ei kaikilta osin toiminut tuloksellisesti. Varsin hyviä arvioita VM:stä tuli maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalaan kohdistuneista eräistä tarkastuksista. Tein tarkastuksia pääosin tuolla hallinnonalalla [--4--].

Oman työaikakirjanpitoni mukaan tehollisesta työajastani ajanjaksolla 1.1.1987-31.12.1994 (1841 htp) meni tarkastukseen 68%, kehittämiseen 5 % ja koulutukseen 5 % (ks. taulukko 1 alaviitteessä [--5--]). Kuten taulukosta ilmenee varsinkin tilintarkastajilla oli samanaikaisesti meneillään useita tarkastuksia ja muita tehtäviä. VTV:n tavoitteena oli tarkastaa kaikki tilivirastot. VTV halusi myös lisätä tilivirastoja, koska "tulosohjaus edellytti sitä". Tilivirastoja perustettiinkin lisää, mikä oli valtiolle kallis virhe (ks. omat kommentit toisilta sivuilta sivu 1 ja sivu 2).

------

[--1--] Historiikki: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000. Ks. alaviitteen [--3--] huomautus.
– Lukujen ja muiden tietojen osalta viitataan alaviitteessä [--1--] mainitun historiikin sivuille: 310, 312 ja 364 (kuvio); 338 ja 339 (kuvio); 368; 398; 426 ja 433; 458-459; 492; 527; 559-560; 584.
[--2--] TT "saattoi päätökseen" tarkastuksia antamatta niistä tarkastuskertomusta. Tämä tarkoitti selontekojen antamista tai tarkastuksen päättämistä selontekoakaan antamatta.
– Vuonna 1991 TT antoi 8 selontekoa.
– Vuonna 1992 TT antoi 10 selontekoa
– Vuonna 1993 TT antoi 4 selontekoa ja lopetti 5 tarkastusta jo esiselvitysvaiheessa.
– Vuonna 1994 TT antoi 4 selontekoa 5 ja lopetti 5 tarkastusta jo esiselvitysvaiheessa.
[--3--] HUOMAUTUS! Alaviiteessä [--1--] mainitussa historiikissa esitettyjä työaikatietoja ei voida pitää kovin luotettavina.
– Historiikissa on ristiriitaisuuksia, puutteita ja esityksellistä sekavuutta, mikä tekee siitä vaikeaselkoisen.
– Tarkastukset ja tarkastuskertomukset poikkeavat toisistaan laadultaan ja laajuudeltaan.
– Henkilötyöpäivätiedot eivät ole yhteismitallisia eivätkä oikein suhteutuvia. Muun muassa tarkastuspäälliköt (aiemmin toimistopäälliköt) eivät kohdistaneet yhdenmukaisesti työaikaa tarkastuksille, joita suoritettiin heidän ryhmässään (aiemmin toimisto).
Toisella sivulla olevat tiedot täydentävät esitettyä historiikin tietoja, mm. luettelo VTV:ssä tehdyistä toiminnantarkastuksista ja tuloksellisuustarkastuksista (diaarinumeroineen) ajalta 1972-2016.
[--4--] Tarkastuksia toisilla sivulla: sivu 1, sivu 2 ja sivu 3.
[--5--] VTV:n kustannuslaskentajärjestelmä valmistui keväällä 1997. Aloitin työaikani seurannan oma-aloitteisesti paljon aiemmin, Valtion viljavaraston vuositilintarkastuksessa. Oikealla avautuva taulukko (Taulukko 1) kuvaa tehtäviäni ja työajan käyttöäni VTV:ssä 1985-1994. Taulukon riveiltä ilmenevät tarkastukset ja muut tehtävät ja sarakkeista aika vuosineljänneksittäin. Värikoodit ilmaisevat, minkä lajin tarkastuksesta on kysymys: TTT tai TT tai VST taikka VT1.


Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

-------

Muut sivut

Tietoa VTV:stä