Laajakaistarakentamisen tukeminen

Valtioneuvosto hyväksyi 4.12.2008 valtakunnallisen hankkeen, jolla 100 Mbit/s -laajakaistayhteys tulisi enintään kahden kilometrin etäisyyden päähän lähes kaikille vakituisesti käytettäville kiinteistöille 31.12.2015 mennessä. Hanketta valmisteli pääasiassa liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Valtion viranomaisina sitä toteuttivat Viestintävirasto (VIVI) ja maaseutuhallinto [--1--].

Tarkastus

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikön (TT) asettama pääkysymys oli, kuinka tuloksellisesti valtion viranomaiset olivat valmistelleet ja toteuttaneet valtakunnallista laajakaistahanketta [--2--].

Tarkastus jäi heti pahasti aikataulusta jälkeen. Tarkastus siirtyi vastuulleni, kun vapauduin muista tehtävistä [--3--]. Ehdotin aikataulusyistä tarkastukseen rajauksia ja erityisasiantuntijan työpanosta. TT hyväksyi vain rajaukset [--4--], mutta sain käyttää apuna apulaistarkastajaa.

Esiselvitykseen oli osoitettu 45 henkilötyöpäivää (htp; osuuteni 5 htp) ja varsinaiseen tarkastukseen 250 hpt (80 htp). Varsinainen tarkastus alkoi 8.12.2014 ja tarkastusraportti oli määrä hyväksyä 5.11.2015. Esiselvitykseen meni 152 htp (suluissa osuuteni: 4,9 htp) ja varsinaiseen tarkastukseen 314 htp (129,4 htp) eli yhteensä 466 htp (133,9 htp) [--5--].

Tarkastuksessa annettiin LVM:lle suositus seurata, onko Laajakaista kaikille -hankkeiden yhteydessä syntynyt taloudellisesti kohtuuttomia menetyksiä ja vastuita tahoille, joille niitä ei ole alun perin tarkoitettu.

Tarkastuksen vaikutukset

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta sai vastauksia sitä askarruttaneisiin kysymyksiin tilaajayhteyden kustannuksista tilaajille sekä kuntien maksuosuuksista [--6--]. Lisäksi paljastui, että tuen varassa perustetut monet laajakaistayritykset ajautuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Samoin kävi useille kunnille, kun ne yrittivät pelastaa laajakaistayrityksiä.

Jälkiseurannassa (20.5.2016) ilmeni, että LVM ei ollut seurannut riittävästi tarkastuksen suositusta. Laajakaistahankkeet olivat heikentäneet olennaisesti monen kunnan taloutta, kun ne alkoivat tukea kannattamattomia laajakaistayrityksiä. Uuden jälkiseurannan (14.3.2023) mukaan tukiohjelmasta oli tullut kunnille taloudellisia menetyksiä, mutta VTV:n mukaan menetykset eivät olleet kohtuuttomia [--7--].

Omat kommentit

Valtakunnallisen hankkeen lähtökohdat muuttuivat perusteellisesti, kun suuret teleoperaattorit eivät ryhtyneet rakentamaan laajakaistaverkkoja. Tukiohjelma [--8--] kannusti rakentamaan verkkoja, joiden toimintaedellytykset olivat epävarmat. Hankkeiden toteuttamista varten perustettiin mm. osuuskuntia. Mukaan tuli poliittista vallankäyttöä, jonka luonnetta ja laajuutta oli vaikea ymmärtää. Hankkeista tehtiin kanteluja, enkä voinut välttyä niihin perehtymiseltä [--9--]. Ehdotin eräiden hankkeiden tarkastamista, mutta TT:n johto ei halunnut sitä [--10--].

Vähäinen osallistuminen tarkastuksen suunnitteluun haittasi tarkastustani. Olin laskenut paljon VIVI:n laajakaistarekisterin hyödyntämisen varaan. Rekisterin eheys oli paljon heikompi kuin odotin [--11--]. Oli hankittava seurantarekisteriä täydentäviä tietoja kiireellisessä aikataulussa.

------

[--1--] Eduskunta sääti lain laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009, laajakaistatukilaki). Se tuli voimaan 1.1.2010.
[--2--] Tarkastuksen esiselvitysraportissa (28.11.2014; Dnro: 405/54/2013) tarkastuksen pääkysymys jakautui seuraaviin osakysymyksiin:
* 1 Ovatko laajakaistatukilain toimeenpanossa ilmenneet olennaiset ongelmat liittyneet lain valmistelun mahdollisiin puutteisiin?
* 2 Mitä olennaisia ongelmia toimeenpanossa on ollut ja miten valtion viranomaiset ovat niihin vastanneet?
* 3 Ovatko VIVI ja LVM raportoineet eduskunnalle ja muille sidosryhmille riittävästi laajakaistarakentamisen ongelmista ja tilanteesta?
* 4 Mitkä ovat laajakaistarakentamisen menot valtiolle ja onko panostuksella saatu aikaan käyttäjilleen kohtuuhintaisia liittymiä?
[--3--] Minulla oli samaan aikaan kaksi muuta tarkastusta työn alla: opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä ja VIVI:n vuoden 2014 tilintarkastus. Laajakaistarakentamisen tarkastukseen ajalla 12.12.2014-8.5.2015 jäi vain 13,0 htp, mikä oli noin 19 % tuolle minulle ajalle suunnitellusta htp-määrästä (70).
[--4--] Ehdotin luopumista niistä osakysymyksistä, joihin - määräaikaan mennessä - saatavan vastauksen arvo jäisi vähäiseksi. Tämä tarkoitti osakysymyksiä, joihin vastaamiseksi ei saada riittävästi luotettavaa evidennssiä määräajassa (erityisesti alaviitteessä 2 mainittu 1. osakysymys).
[--5--] Luvut sisältävät tarkastuspäälliköltä 1 htp ja tukipalveluilta 9 htp. Tarkastusraportin jälkeen käytin vielä tarkastukseen liittyen 6,7 htp.
[--6--] Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnöt LiVM 20/2009 vp ja LiVM 3/2010 vp..
[--7--] Jälkiseuranta päättyi.
[--8--] Se että kunnat luokitettiin hankkeiden toteutuspaikkakuntina (8 %, 22 % ja 33 %) ohjasi voimakkasti laajakaistahankkeiden toteutusta kuntiin, joissa valtion rahoitusosuus oli korkea (rahotusosuudet: 58 %, 44 % ja ja 33 %).
☆ Tukea tuli valtion talousarvion, Euroopan maaseuturahaston ja kotitalousvähennyksen kautta. Kotitalousvähennyksen käyttöoikeutta laajennettiin vuoden 2009 alussa tuloverolain (1535/1992) muutoksella niin, että se koski myös tietoliikenneyhteyksien asennustöitä.
[--9--] Tarkastuksen aikana kantelut ohjautuivat minulle, koska VTV:ssä ei ollut muita asiaan riittävästi perehtyneitä.
[--10--] Kun VTV:n tuloksellisuustarkastusohjetta uudistettiin 2010, laillisuuskysymykset rajattiin entistä selvemmin tuloksellisuustarkastuksen ulkopuolelle (ks. toinen sivu).
[--11--] Tietojen hyödynnettäväksi saaminen kesti kauan ja vei työaikaa. Apulaistarkastajasta oli kuitenkin suuri apu - kuten myös seurantarekisterin tietoja täydentävässä operaattorikyselyssä.
☆ Olin tutustunut seurantarekisteriin pintapuolisesti VIVI:n vuoden 2014 tilintarkastuksessa: ks. tilintarkastajan vuosiyhteenveto (4.5.2015), kohta 6.2 (Valtuusseurannan tarkastus): "Valtuusseuranta siten kuin se on toteutettu Viestintävirastossa Excel-työkirjojen avulla sisältää tavanomaista suuremman tiedon saatavuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta koskevan riskin .. "

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tarkastuskertomus
20.5.2016

Jälkiseurantaraportti
24.1.2020

Toinen jälkiseurantaraportti
14.3.2023

-----