Tuloksellisuustarkastusten taustaa

Tuloksellisuus

Kuvassa 1 esitetään perinteinen näkemys tuloksellisuutta selittävistä tekijöistä ja niiden keskinäisistä yhteyksistä. Näkemystä on täydennetty mm. tulosprismassa tasapainoisen tuloskortin ulottuvuuksilla (ks. kuva ja toinen sivu). Tuloksellisuuden edistämiseksi valtion hallinnossa käyttöön otettua tulosohjausta ja sen vaikutusta Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastustoimintaan käsitellään toisella sivulla.

Tuloksellisuustarkastus

Tuloksellisuustarkastuksen ensisijainen kohde - vuoden 2010 tuloksellisuustarkastusohjeen mukaan - on "valtion taloudenhoito, jossa viranomaiset käyttävät valtion varoja määrättyjen tavoitetilojen saavuttamiseksi." Ohjeen mukaan taloudenhoitoa on toiminta, jossa taloudellinen panos muuntuu toiminnaksi, tuotoksiksi ja vaikutuksiksi. Muuntumista kuvataan ns. tuloksellisuusketjulla (kuva 2).

Tarkastuksen esiselvityksessä hahmotetaan ns. tarkastusasetelma: (1) tarkastuksen pääkysymys ja osakysymykset, (2) tarkastuskriteerit, (3) aineistot tarkastuskysymyksiin vastaamiseksi ja (4) tarkastuksen rajaukset. Tätä varten tulee selvittää tarkastuksen kohdeasian tuloksellisuutta ja siihen vaikuttavia seikkoja. Jos esiselvityksen perusteella tarkastus edelleen täyttää VTV:n kriteerit, tarkastus käynnistetään [--1--].
Kuva 1 (Lähde)
Kuva 2 (Lähde, sivu 12)
Tarkastusaiheet

Tuloksellisuustarkastuksen aiheet tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikön (TT) ja edelleen VTV:n tarkastussuunnitelmaan. Aiheiden valintakriteereistä ja menettelyistä kerrotaan toisella sivulla.

------

[--1--] Tarkastus päätetään esiselvitykseen, jos sen perusteella tarkastukselle asetetut kriteerit eivät täyty tai TT katsoo, ettei se pysty tekemään tarkastusta. Toisella sivulla on tietoja esiselvitykseen 1985-1994 ja 1998-2003.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Ohjeet

Suunnittelujärjestelmä

-------

Muita asiakirjoja

Tulosprisma