Tietotekniikan muu hyödyntäminen tarkastustoiminnassa

Eräät analyysit ja tiedonhallinta

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen toimintayksikössä (TL) tietotekniikkaa hyödynnettiin tavanomaisten tietokoneavusteisten tarkastustoimenpiteiden lisäksi [--1--] mm. seuraavilla tavoilla.
ABC-analyysi
(1998)
Analyysi, jossa arvioidaan eri tilivirastojen keskinäistä vaativuutta tarkastuskohteina mittareilla, jotka kuvaavat toiminnan volyymia, toimintojen monimutkaisuutta ja maantieteellisen hajaantuneisuutta. Analyysin tärkein lähdeaineisto ovat valtion keskuskirjanpidon tilitapahtumatiedot - jos mahdollista - suunnittelukuukautta edeltäviltä 12 kuukaudelta [--2--].
Tarkastuksen riskianalyysi
(1999)
Analyysi, jossa hyödynnetään tiliviraston tilitapahtuma-aineistoa kuluneen vuoden ajalta toimintoketjujen tunnistamiseksi ja toimintoketjujen priorisoimiseksi sisäisen valvonnan tarkastamisessa. Analyysia selitetään VTV:n vuositilintarkastusohjeen (1999) kohdassa 3 (Tarkastusprojektin tarkastussuunnittelu) [--3--].
Tarkastustulosten
analyysi (2001)
Analyysi, jossa lasketaan tilintarkastajien antamista tiedoista, mm. kuinka moni virasto ja laitos oli raportoinut toiminnastaan "oikeat tiedot" ja/tai "riittävät tiedot". TL kerää tiedot ns. eduskuntakertomuslomakkeella (esimerkki). VTV on raportoinut analyysin tulokset vuosittain eduskunnalle osana käsitystään valtionhallinnon tilasta [--4--].

Työpapereiden hallinnan ja arkistoinnin TL rakensi Windows-käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien varaan. Tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikkö; (TT) käytti samoihin tarkoituksiin Microsoftin Sharepoint:ia.

Omat kommentit

Tehostin omaa tarkastustyötäni itse tekemilläni pienimuotoisilla atk-ohjelmilla ja Excel-VBA-makroilla. Asiasta kerrotaan enemmän toisella sivulla (linkki sille lisätään myöhemmin).

------

[--1--] Tilintarkastajien tietokoneavusteisesti tekemäistä tarkastustoimenpiteistä kerrotaan jossakin määrin muilla sivuilla (1 ja 2).
☆ Tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikössä (TT) suosittiin ohjelmistoja, jotka auttoivat soveltamaan perinteisiä tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Muitakin ohjelmistoja kokeiltiin - kuten NVivo:a.
[--2--] Analyysi perustuu ajatuksiin, joita esitin 16.8.1994 muistion "ATK-avusteisen tilintarkastuksen tarkastuksen kehittäminen" -muistion kohdassa 4.3.1 (Sisäisen tarkkailun tarkastus) ja joita ajatuksia täydensin, kun kehitin maa- ja metsätalousministeriön sisäistä tarkastusta.
☆ Analyysiin sisältyi valtion keskuskirjanpidon toteutumatiedoista sen selvittäminen, paljonko eri tilivirastot käyttivät Euroopan unionin (EU) rahastoista tulevia varoja ja niiden kansallista vastinrahaa. Apuna tässä käytettiin tietoja EU-varainsiirroista valtion talousarvioesityksessä ja talousarvion tilijaottelussa.
[--3--] Kehitin analyysin ensimmäiset versiot maa- ja metsätalousministeriössä 1995-1996. Riskianalyysin tietoperusta oli laajentaa tarkastushavaintotietojen hyödyntämiseen, mutta tältä osin kehitystyö jäi kesken (ks. toinen sivu).
[--4--] Analyysin kehitti VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikön päällikkönä toiminut Erkki Mäki-Ranta. Analyysi ja tapa, jolla analyysiin perustuvat tulokset on esitetty, ovat pysyneet jokseenkin muuttumattomina. Analyysia on käsitelty [suppeasti] toisella sivulla.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

ABC-analyysi